Wola Radziszowska

Statut Zespołu Statut szkoły Koncepcja rozwoju Procedura Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

   Link do projektu Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

     Program_wychowawczo-profilaktyczny.pdf

 

  Misja szkoły

 • Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.
 • Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur
  i wartości innych narodów.
 • Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę
  i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 • Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy naszych uczniów.
 • Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

Wizja szkoły:

Nasza szkoła jest bezpieczną i przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy różnorodne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni
z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny
psychiczny, społeczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

 

Model absolwenta:

Sfera fizyczna

 • prowadzi zdrowy tryb życia i posiada wiedzę z tego zakresu
 • zachowuje zasady higieny osobistej
 • posiada sprawność ruchową umożliwiającą skuteczne działanie
  w sytuacjach konwencjonalnych i zagrożenia
 • potrafi organizować swoją prace i wypoczynek w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia

Sfera psychiczna

 • jest zdolny do pracy twórczej
 • potrafi samodzielnie podejmować decyzje
 • umie rozumować krytycznie
 • potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie podstawowym
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę zdobytą na podstawie krytycznej analizy różnych źródeł informacji
 • akceptuje siebie i innych. Posiada poczucie własnej wartości
  i zachowuje się z szacunkiem wobec innych
 • jest ciekawy świata i dąży do jego poznawania

Sfera społeczna

 • rozumie swoją podmiotowość
 • jest odpowiedzialny za siebie i swoje otoczenie
 • podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje
 • dba o kulturę języka
 • prezentuje postawę tolerancyjną
 • posiada poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej
 • potrafi być asertywny
 • posiada umiejętność współpracy w grupie
 • zna i respektuje prawa innych

Sfera duchowa

 • rozumie europejską tradycję filozoficzną
 • identyfikuje się z wartościami kultury polskiej i europejskiej
 • prezentuje postawę altruistyczną
 • posiada zdolność do odróżniania dobra od zła

 

 

 

Sobota 19.01.2019

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 696146