• Podstawa programowa

    •  

      Podstawa programowa

                                                       DZIENNIK USTAW
                                          RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                         
     Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.
                                                          Poz. 356

     ROZPORZĄDZENIE
     MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
     z dnia 14 lutego 2017 r.


     w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
     oraz oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

     http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356