• Koncepcja rozwoju

    •  

     Koncepcja rozwoju

      

                                     

     Głównym celem Przedszkola w Woli Radziszowskiej jest wszechstronny
     i harmonijny rozwój każdego dziecka.

     Najważniejsze założenia to:

     • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb
      i możliwość,
     • wyrównywanie szans rozwojowych pomiędzy dziećmi z różnych rodzin (środowisk),
     • kreowanie postawy aktywnej, twórczej,
     • wspieranie działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
     • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
     • pomaganie dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
     • wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.

      

     „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność,

     nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
     Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
     Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego u umysł tak,
     by samo widzieć chciało”
     .

     Janusz Korczak

     WIZJA PRZEDSZKOLA

     Dziecko radosnym twórcą.

     Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

     Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

     Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

      

     MISJA PRZEDSZKOLA

     Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka,
     z uwzględnieniem jego aktywności poznawczej, ruchowej, muzycznej, werbalnej, plastycznej i teatralnej. Rozwijanie postaw twórczych przedszkolaków poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech, jak: śmiałość, otwartość, kreatywność, wiara we własne możliwości, wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo – jest naszym najważniejszym priorytetem. Przedszkole jest otwarte na potrzeby
     i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność
     i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego uzdolnień, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą
     i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny, dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się w nim czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia
     w dobrze wyposażonym, bezpiecznym otoczeniu. Nasza placówka zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

      

     MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
     w Woli Radziszowskiej

     Nasz absolwent:

     • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
     • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
     • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
     • jest aktywny i samodzielny, twórczy i otwarty,
     • jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, norm współżycia społecznego
      i zachowania,
     • ma pozytywny obraz własnego „JA”,
     • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych,
     • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
     • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach
      i ich ochronie,
     • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
     • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

      

                              

     Do działań Przedszkola odpowiadającym potrzebom środowiska lokalnego należą:

     1. Dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki
      w szkole przez:

     - badanie losów absolwentów - rozmowy
     z nauczycielami kl. I, analiza oceny dojrzałości szkolnej

     - spotkania integracyjne dzieci w szkole z udziałem przedszkolaków i uczniów oraz lekcje otwarte
     w szkole dla przedszkolaków,

     - wspólne imprezy – występy w szkole
     i w przedszkolu,

     - zapoznanie rodziców z wynikami gotowości szkolnej (informacje pisemne).

     2. Propagowanie w środowisku lokalnym postaw proekologicznych:

     • Nauka o segregacji śmieci w przedszkolu przez dzieci (mogą skorzystać ze śmietników segregacyjnych na odpady - szkło, plastyk, papier).
     • Udział w sprzątaniu świata.
     1.  Dbałość o bezpieczeństwo w domu, na ulicy
      i w przedszkolu:
     • Spotkania z policją "Bezpieczny przedszkolak" - uświadomienie dzieciom noszenia odblasków (przedszkolaki spacerują w kamizelkach odblaskowych,
     • Umiejętne zachowania w sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu i bezpieczeństwu – poprzez udział dzieci w warsztatach "Pierwsza pomoc przedmedyczna", spotkania edukacyjne
      z Funkcjonariuszem Straży Miejskiej, strażakiem, pielęgniarką).
     1. Udział dzieci w różnych zajęciach rozwijających m.in.:
     • muzycznych, proponowanych w takich formach jak: rytmika, zabawa andrzejkowa, bal karnawałowy, bal na powitanie wiosny,
     • ruchowych – zabawy na świeżym powietrzu,
      na placu zabaw, zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
     • teatralnych - wystawienie jasełek dla mieszkańców wsi, koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców Woli Radziszowskiej, przygotowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Mamy
      i Taty”.