• Regulamin

    •  

     Regulamin korzystania ze stołówki

     w ZPO Szkole Podstawowej
     w Woli Radziszowskiej

                              

      

     § 1.

     1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,
     w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła zorganizowała stołówkę.

     2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników Szkoły.

     3. Posiłki wydawane są podczas trwania rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczych w godzinach od 10:30 do 13:00.

     4. Po wcześniejszym poinformowaniu rodziców obiad może być odwołany.

     5. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis zgodny z dekadowym, informacje dotyczące stołówki szkolnej znajdują się na tablicy ogłoszeń na parterze.

     § 2.
     Korzystanie ze stołówki

     1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są :

     • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne na konto bankowe stołówki szkolnej,
     • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy,
     • pracownicy zatrudnieni w szkole, po uiszczeniu stosownej opłaty.

     § 3.
     Wysokości opłat za posiłki

     1. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa Dyrektor Zespołu w porozumieniu  z Organem Prowadzącym przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

     2. Opłatę za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

     3. Zastrzega się możliwość dokonania zmiany opłat za obiady, wynikający ze wzrostu cen rynkowych produktów, po wcześniejszym poinformowaniu wszystkich zainteresowanych.

     4. Nauczyciele pracujący w szkole, korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pokrywają pełen koszt posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku „wsad do kotła” powiększony o koszt przygotowania posiłku (koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej oraz koszt mediów).

     5. Pracownicy obsługi i administracji szkoły po pozytywnej akceptacji organu prowadzącego, za posiłek spożywany w stołówce szkolnej płacą pełen koszt posiłku powiększony o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.

     § 4.
     Opłaty za posiłki

     1. Przyjmowanie uczniów na obiady dokonuje się na podstawie podpisania umowy z Dyrektorem Zespołu o świadczenie usług żywieniowych złożonej u intendenta w pierwszym tygodniu września.

     2. Rodzice podpisują umowę o świadczenie usług żywieniowych na dany rok szkolny.

     3. Opłaty za obiady należy uiszczać z góry do 10 każdego miesiąca dokonując wpłat na konto bankowe stołówki, na podstawie otrzymywanych comiesięcznie kwitów (decyduje data wpływu na konto).

     4. Za zwłokę we wnoszeniu opłat za żywienie są naliczane odsetki w ustawowej wysokości.

     5. Powyższa należność zostanie doliczona co kwartał do opłat za żywienie w stołówce szkolnej.

     6. Wpływy z wyżej wymienionych opłat stanowią dochody własne Gminy.

     7. Umowa o korzystanie z posiłku, może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku nie uiszczenia należności za obiady w okresie dłuższym niż jeden miesiąc.

     § 5.
     Zwroty za niewykorzystane obiady

     1. Nieobecność ucznia lub pracownika korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście lub telefonicznie do intendenta lub sekretariatu szkoły pod numerem 12 277-42-32 w pierwszym dniu nieobecności do godziny 8:30.

     2. Koszty obiadu zgłaszane później nie są zwracane.

     3. W przypadku zgłoszonej nieobecności w szkole, a tym samym nieskorzystania z posiłku, zwrot naliczonej opłaty za obiady dokonany będzie w następnym miesiącu.

     4. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za obiad nie podlega zwrotowi.

     5. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendentki, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

     6. W przypadku planowania nieobecności w Szkole całej klasy (wycieczki, zawody sportowe, zielone szkoły, wyjścia do kina czy teatru itp.) wychowawca (kierownik wycieczki) zobowiązany jest poinformować intendentkę przynajmniej jeden dzień wcześniej, celem odliczenia niewykorzystanych obiadów przy opłacie w następnym miesiącu.

     § 6.
     Zasady zachowania w stołówce

     1. Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni zachowywać się kulturalnie.

     2. Uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do przestrzegania poleceń nauczycieli dyżurujących.

     3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść na wyznaczone miejsce.

     4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłku, w tym również rodzicom uczniów.

     § 7.
     Postanowienia końcowe

     1. O sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu.

     2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor.

     3. Regulamin wchodzi w życie 02.09.2016 r.

     proszę    smacznego   dziękuję