• Podstawa programowa

   liczba odwiedzin: 801
    •                                          

     Podstawa programowa

                                                           DZIENNIK USTAW
                                          RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                          Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.
                                                                Poz. 356

     ROZPORZĄDZENIE
     MINISTRA EDUKACJI N
     ARODOWEJ

     z dnia 14 lutego 2017 r.
     w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
     oraz oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

     http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

     Szanowni Państwo!

     Zapraszamy do zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dostępne
     w załączonym linku.
     W szatni również znajdują się informacje na ten temat.