• Innowacje

    •  

      

     Innowacje

     Rok szkolny 2019/2020

      

     INNOWACJA PEDAGOGICZNA

      

     Tytuł:„Biology and maths around us ”

      – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii
     i matematyki

      

                                                                                                                                                 

     Autorzy innowacji:

     Agnieszka Bentkowska, Małgorzata Polak

      

     Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

      

     Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej

     Autor: Agnieszka Bentkowska, Małgorzata Polak

     Temat: : „Biology and maths around us ”

      – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii i matematyki

     Przedmiot: biologia, matematyka

     Rodzaj innowacji: metodyczna

     Data wprowadzenia: październik 2019 r.

      

      

      

     Opis innowacji:

     1. Wstęp

     W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny, jego znajomość jest konieczna do sprawnego poruszania się po wielorakich źródłach informacji o świecie. Celowe więc wydaje się zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go.

     Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia biologiczne i matematyczne.

      

     II. Cele innowacji

     Cel główny:

     - rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatności w różnych dziedzinach – tutaj na przykładzie lekcji biologii i matematyki.

     Cele szczegółowe:

      - rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,

     - wspomaganie wszechstronne rozwoju ucznia,

     - wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole oraz dokonywania samooceny,

     - poszerzanie kompetencji językowych oraz słownictwa,

     - utrwalanie treści zawartych w podstawie programowej,

     - rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

     - wzrost motywacji nauczyciela stosującego innowację do poszerzania swoich kompetencji zarówno metodycznych jak i językowych.

      

     III. Metody i formy

     Metody i formy pracy stosowane przy realizacji innowacji mają w jak największym stopniu wyposażyć uczniów w wiedzę biologiczną i matematyczną, pomóc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu w miarę możliwości dziecka. Stwarzanie podczas zajęć sytuacji, warunków, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań w poznawaniu biologii i matematyki z elementami języka angielskiego.

     Formy pracy: indywidualna, grupowa, w parach

      

     IV. Przewidywane osiągnięcia

     Dla ucznia:

     •          rozwój językowy;

     •          rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;

     •          rozwijanie zainteresowań i pasji;

     •          podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego;

     •          rozwój umiejętności współpracy w grupie;

     •          wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka                     obcego.

     Dla szkoły:

     •          wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły;

     •          uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych;

     •          budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców,                     jako placówki dbającej o rozwój językowy swoich wychowanków;

     •          podniesienie jakości pracy.

      

     V. Tematyka zajęć

     Innowacja skierowana jest do uczniów klas V i VI.

     Tematyka przygotowanych zajęć została opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Innowacja zgodna z programem nauczania dla klasy V i VI szkoły podstawowej.

     Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel może planować, udoskonalać i modyfikować je w zależności od potrzeb, zainteresowania i możliwości swoich uczniów.

     Przewidziano realizację ok. 10 bloków tematycznych.

      

     VI. Ewaluacja

     Po zakończonych zajęciach zostanie przeprowadzona ewaluacja podsumowująca w celu zdiagnozowania poziomu efektywności zajęć oraz zaangażowania i zainteresowania uczniów innowacją. Będzie ona stanowiła informację zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania innowacji i pozwoli na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Narzędziami służącymi do ewaluacji będzie ankieta skierowana do uczniów oraz ankieta skierowana do rodziców.