• Regulamin Samorządu

    •  

     Projekt

     Regulamin Samorządu Uczniowskiego

     Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
     w Woli Radziszowskiej

      

     1. Postanowienia ogólne

      

     § 1

     W Szkole Podstawowej w Woli Radziszowskiej działa Samorząd Uczniowski, dalej zwany „Samorządem”.

     § 2

     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

      

     § 3

     1. Samorząd powinien tak organizować swoją działalność na terenie szkoły, aby uczeń czuł się w nim dobrze, ponosił współodpowiedzialność za miejsce, w którym przebywa, za jakość organizowanej pracy i zabawy, która jednocześnie powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości wiekowych uczestników.

     2. Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

     1) DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie
     i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań i tworzenie prezentacji multimedialnych
     o działalności SU w danym roku, organizacja wyborów przedstawicieli organu, przeprowadzenie wyborów Rzecznika Praw Uczniów, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

     2) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów, którzy stracili mieszkanie w pożarze lub są ubożsi, realizację projektu pn. „Październik - miesiącem dobroci dla zwierząt”, w czasie której pozyskujemy dary i pieniądze dla bydgoskiego schroniska dla zwierząt, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.

     3) DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, Dnia św. Patryka, Halloween;  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego, a nade wszystko organizowanie okolicznościowych konkursów plastycznych i przedmiotowych oraz akcji, tj.: „Mikołajki”, Walentynki, „Bliżej gimnazjum”, „Wybory Miss i Mistera szkoły” i projektów UNICEF, które mają uatrakcyjnić życie szkolne i poszerzyć wiedzę uczniów.

      

     § 4

     Postanowienia Regulaminu Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

     § 5

     Działania Samorządu Uczniowskiego określają następujące zasady:

     1. Powszechność współrządzenia.
     2. Demokratyczne reprezentowanie ogółu.
     3. Autonomia.
     4. Jawność funkcjonowania.

     § 6

     Samorząd może przedstawiać: Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
     a w szczególności dotyczących prawa uczniów do:

     1. Zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami
      i stawianymi wymaganiami.
     2. Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
     3. Organizacji życia szkolnego, stwarzającego utrzymanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania
      i zaspokajania własnych zainteresowań.
     4. Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej
      i sportowo-turystycznej zgodnie z własnymi potrzebami
      i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu
      z Dyrektorem Zespołu.
     5. Wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
     6. Wyrażania opinii w sprawie nagród i kar wobec uczniów, przewidzianych w Statucie Szkoły.
     7. Opracowania wewnętrznego planu pracy Samorządu.

      

     1. Struktura Samorządu Uczniowskiego

      

     § 7

     Organami Samorządu są;

     1. Zebranie plenarne uczniów całej szkoły.
     2. Zebranie Samorządów Klasowych szkoły.
     3. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, kronikarz
      i członkowie oraz poczet sztandarowy.

     § 8

     Kompetencje Przewodniczącego Rady Samorządu:

     1. Reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
     2. Kieruje pracą Samorządu.
     3. Organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.
     4. Reprezentuje szkołę na zewnątrz jako przedstawiciel uczniów.
     5. Kontroluje prawidłowość działania organów Samorządu.
     6. Jest odpowiedzialny za wdrożenie przyjętego planu pracy Samorządu.
     7. Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Samorządu Uczniowskiego.
     8. Czuwa nad respektowaniem przez uczniów praw i obowiązków przysługujących samorządowi.

      

     § 9

     1. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:
     2. Zwołuje zebrania Samorządów Klasowych, raz na dwa tygodnie.
     3. Opracowuje i przedstawia projekt programu prac Rady Samorządu Uczniowskiego Samorządom Klasowym.
     4. Jest wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Zespołu i Rady Pedagogicznej.
     5. Samorząd opiniuje:
      1) kryteria przydzielania nagród za wyniki w nauce lub osiągnięcia
          sportowe,

      2) ustalanie dni wolnych w szkole.

      

     § 10

     Kompetencje zastępcy Przewodniczącego:

     1. Jest współodpowiedzialny za realizację zadań nałożonych na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego.
     2. W razie nieobecności Przewodniczącego przejmuje jego kompetencje.
     3. Wspomaga Przewodniczącego we wszystkich jego zadaniach wynikających z jego funkcji.
     4. Prowadzi zeszyt protokołów zebrań.

      

     § 11

     1. Sekretarz jako członek Rady Samorządu uczniowskiego ma za zadanie prowadzenie dokumentacji Samorządu.
     2. Kronikarz jako członek Rady Samorządu uczniowskiego ma za zadanie prowadzenie kroniki Samorządu.
     3. Poczet Sztandarowy opiekuje się sztandarem szkoły. Poczet
      (3 osoby) wybierany jest spośród kandydujących do Zarządu SU uczniowskiego.
     4. Obok zasadniczego składu wybrany jest skład „rezerwowy”. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych
      i regionalnych.

      

     § 12

     1. Samorząd klasowy składa się z trzech osób: przewodniczący klasy, zastępcy przewodniczącego klasy, skarbnika i sekretarza. 
     2. Wyboru Samorządu klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe w miesiącu wrześniu.
     3. Samorząd klasowy jest organem wykonawczym klasy.

      

     1. Tryb przeprowadzania wyborów

      

     § 13

     Komisja wyborcza:

     1. Składa się z co najmniej trzech wybranych uczniów, którzy są członkami Rady Samorządu Uczniowskiego lub innych członków Samorządu, którzy nie kandydują w wyborach.
     2. Czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
     3. Przeprowadza zebranie przedwyborcze, zapoznaje ze strukturą Samorządu i ustala listę zgłoszonych kandydatów.
     4. Odpowiada za obliczanie głosów oddanych na kandydatów
      w trakcie głosowania i podaje wyniki do ogólnej wiadomości.

      

     § 14

     Prawo wyborcze posiadają wszyscy uczniowie szkoły.

      

     § 15

     1. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
     2. Wybory odbywają się co roku w czerwcu.
     3. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

      

     § 16

     Procedura zgłaszania kandydatów:

     1. Samorząd Klasowy ma prawo zgłosić kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego wyłonionych podczas  zebrania plenarnego klasy.
     2. Samorząd Klasowy może zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.
     3. Lista kandydatów oraz ich charakterystyki muszą być upublicznione na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, co najmniej na tydzień przed dniem wyborów.

      

     § 17

     Zasady głosowania:

     1. Wzór karty i sposób głosowania ustala Komisja Wyborcza.
     2. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do urny.

      

     § 18

     Sposób obliczania głosów i ogłaszania wyników:

     1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
     2. Po wyborach, w ciągu 2–3 dni konstytuuje się Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z ustaloną strukturą.
     3. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, który podpisują wszyscy jej członkowie.

      

      

     1. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

      

     § 19

     1. Opiekun i jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
     2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu Uczniowskiego.
     3. Wyboru Opiekuna  lub dwóch opiekunów  SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje się w tajnym głosowaniu przez uczniów klas 3 - 5.
     4. Okres kadencji Opiekuna/Opiekunów Samorządu Uczniowskiego trwa trzy lata.
     5. Warunkiem wyboru nauczyciela na Opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
     6. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.  Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Zespołu.
     1. Opiekun planuje i podejmuje decyzje wspólnie z SU poprzez stawianie
      i rozstrzyganie spraw w drodze dyskusji.
     2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu, zachęca, sprawdza, ocenia pracę SU.
     3. Opiekun swoje stosunki z uczniami opiera na szacunku i zaufaniu.

      

     1. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

      

     § 20

     Dokumentami potwierdzającymi działalność Samorządu Uczniowskiego są: Regulamin Samorządu, roczny plan pracy, zeszyt protokołów, kronika Rady Samorządu Uczniowskiego.

      

      

     1. Tryb dokonywania zmian w regulaminie SU

      

     § 21

     1. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
     2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania Uchwał.

      

     1. Przepisy końcowe

      

     § 22

     Prezydium Rady Uczniowskiej występujące w obronie praw innych uczniów nie może być z tego powodu negatywnie oceniane przez nauczycieli.

      

     § 23

     1. Niniejszy regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się na szkolnej stronie internetowej.)
     2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem
      a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Zespołu
      w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

      

      

     Regulamin uchwalono dnia …………………………….

     Wchodzi w życie po 14 dniach od podjęcia uchwały.

      

      

     ………………………………………

      

     ………………………………………                  …………………………………

            Opiekunowie SU                                          Dyrektor Zespołu

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia