• Regulamin dowozu

    •  

     Regulamin dowożenia uczniów
     do Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
     przez autobusy
     Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie.

     1. Dowóz uczniów do Zespołu Placówek odbywa się w czasie trwania roku szkolnego.
     2. Autobusy szkolne przywożą i odwożą uczniów na trasach i w godzinach określonych w trasie dowozu uczniów, ustalanego na dany rok szkolny przez koordynatora dowozu tj. Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie.
     3. Kierowca autobusu szkolnego odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie autobusu. ”Autobus szkolny”.
     4. Bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach szkolnych dowożących uczniów  sprawują opiekunowie.
     5. Wychowawcy świetlicy odprowadzają uczniów ze szkoły do autobusu szkolnego i przyprowadzają uczniów z autobusu do szkoły według ustalonego harmonogramu.
     6. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu szkolnego na danym przystanku do czasu przekazania uczniów wychowawcy świetlicy oraz do czasu opuszczenia autobusu szkolnego przez ucznia.
     7. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice.
     8. Uczniów klas I szkoły podstawowej odbiera z autobusu prawny opiekun. W przypadku braku opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd po interwencji odbierają go rodzice.
     9. Uczniowie szkoły wsiadają do autobusu, wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
     10. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
     11. Uczniowie, którzy zmuszeni są do przejścia na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu szkolnego
      z zachowaniem bezpieczeństwa o ruchu.
     12. Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego w ustalonym porządku od najmłodszych do najstarszych.
     13. Opiekun jest odpowiedzialny za pojedyncze wchodzenie uczniów  do autobusu.
      W przypadku przepychania się opiekun wstrzymuje wchodzenie
      i poleca ponowne ustawienie się.
     14. Po wejściu do autobusu uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekuna.
     15. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego zachowywania się i prawo do poszanowania ich godności osobistej.
     16. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

     1) wsiadać lub wysiadać z autobusu szkolnego bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

     2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

     3) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

     4) żądać zatrzymania autobusu szkolnego w miejscu do tego nie przeznaczonym,

     5) rozmawiać z kierowcą,

     6) używać telefonów komórkowych,

     7) jeść i pić.

          18. Za uszkodzenie przez ucznia wyposażenia w autobusie szkolnym  
           odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia
           kosztów naprawy.

     1.  Zwolnienie ucznia z dowozu może nastąpić tylko za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
     2. Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z rozkładem jazdy autobusów szkolnych na początku roku szkolnego; ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom
      i rodzicom na bieżąco.
     3. W przypadku awarii autobusu szkolnego opiekun ściśle współpracuje z kierowcą autobusu szkolnego oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym koordynatora dowozu.
     4. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników koordynator dowozu może chwilowo wstrzymać lub odwołać kurs.
     5. W przypadku opóźnienia autobusu szkolnego uczniowie czekają na przystanku max 20 minut, po czym wracają do domu.
     6. Uczniowie nie zapisani na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożone autobusem szkolnym w szczególnym przypadku, tylko za zgoda koordynatora dowozów i opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
     7. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za pisemną zgodą rodzica, zgłaszając opiekunowi świetlicy.
     8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:

               1) opiekun w porozumieniu z koordynatorem dowozu-podczas trwania
                   dowozu,

               2) koordynator dowozu w innym czasie.

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia