• Zamierzenia miesięczne

    •     

     Zamierzenia na styczeń 2022 r.

     19.12.2021 r.

      

     Tematyka kompleksowa:

     1. Postanowienia noworoczne.
     2. Mierzymy czas.
     3. Dzień i noc.
     4. Cztery pory roku.
     5. Dwanaście miesięcy.

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     • budzenie zainteresowania literami,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych,
     • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, poznawanie sposobu odżywiania się ptaków,
     • doskonalenie dykcji i artykulacji,
     • poznawanie zawodu leśniczego,
     • doskonalenie percepcji słuchowej,
     • wzbudzanie szacunku do osób starszych,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9,budzenie zainteresowania historią,
     • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu,
     • przygotowanie upominków dla babci i dziadka,
     • rozwijanie zdolności twórczych,
     • doskonalenie umiejętności przeliczania,
     • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowo – wzrokowej,
     • rozwijanie mowy, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
     • rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie postawy proekologicznej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej.

      

      

     Zamierzenia na grudzień 2021 r.

     24.11.2021 r.

      

     Tematyka kompleksowa:

      

     1.      Co cieszy Mikołaja?

     2.      Jakie sporty uprawia Pani Zima?

     3.      O czym w święta każdy z nas pamięta?

     4.      Który żywioł jest najważniejszy?

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     ·         rozwijanie mowy,

     ·         rozwijanie sprawności fizycznej,

     ·         doskonalenie poczucia rytmu,

     ·         rozwijanie samodzielności poznawczej,

     ·         rozwijanie kompetencji społecznych,

     ·         rozwijanie umiejętności plastycznych,

     ·         rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

     ·         ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,

     ·         rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

     ·         rozwijanie myślenia logicznego,

     ·         rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

     ·         rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

     ·         rozwijanie pamięci,

     ·         poszerzanie wiedzy na temat jesieni,

     ·         rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

     ·         budzenie ciekawości poznawczej,

     ·         rozwijanie aktywności badawczej,

     ·         budzenie zainteresowania literami,

     ·         utrwalanie nazw dni tygodnia, poznawanie oznak zimy,

     ·         poznanie wybranych dyscyplin sportowych,

     ·          poznawanie tradycji mikołajkowych,

     ·         poznanie zawodu górnika,

     ·         poznawanie tradycji świątecznych,

     ·         poznanie czterech żywiołów.

      

      

      

     Szkoła Podstawowa w Witoni - 0A

     Zamierzenia na listopad 2021 r.


      24.10.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Dlaczego nawet Superbohater ma obowiązki?
     2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?
     3. Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?
     4. Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
     • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
     • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
     • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;
     • dbanie o porządek na półkach indywidualnych;
     • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
     • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo–ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
     • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych;
     • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).
     • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
     • obserwowanie różnych zjawisk fizycznych;
     • informowanie nauczyciela o wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości i obawy;
     • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela;
     • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
     • aktywne uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie;
     • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
     • spożywanie zdrowej, różnorodnej żywności;
     • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
     • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
     • przeplatanie aktywności ruchowej z odpoczynkiem;
     • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;
     • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.
     • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
     • stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;
     • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
     • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
     • tworzenie planu okolicy przedszkola;
     • zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej;
     • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
     • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
     • wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami.
     • poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
     • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
     • organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty przyniesione z domu
     • słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary
     • zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność, ważniejsze zakłady przemysłowe, miejsca pamięci narodowej
     • poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie
     • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
     • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
     • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
     • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
     • poznawaniem zawodów związanych z kosmosem: kosmonauty, astronoma
     • poznawanie ciekawostek, opowiadań, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

      

     Zamierzenia na październik 2021 r.  

        24.09.2021 r.


     Tematyka kompleksowa:

     1.      Jak jesienią dbać o zdrowie?

     2.      Kto może być nauczycielem?

     3.      W co się bawi z nami jesienny wiatr?

     4.      Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

     ·         kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

     ·         budzenie zainteresowania literami,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1, poznanie zawodu lekarza,

     ·         doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

     ·         kształtowanie postawy prozdrowotnej,

     ·         poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

     ·         rozwijanie sprawności fizycznej,

     ·         rozwijanie mowy, ćwiczenie pamięci długotrwałej,

     ·         poznawanie roli nauczyciela,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2, poznawanie zawodu nauczyciela,

     ·         rozwijanie umiejętności wokalnych,

     ·         rozwijanie kompetencji twórczych,

     ·         ćwiczenie pamięci,

     ·         rozwijanie umiejętności plastycznych,

     ·         kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3, rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,

     ·         kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,

     ·         rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych,

     ·         budzenie zainteresowań technicznych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych,

     ·         rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

     ·         odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, poznawanie ekosystemu leśnego,

     ·         kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

     ·         rozwijanie wiedzy na temat ptaków.

      

     Zamierzenia na wrzesień 2021 r.     

      

      

      

     Tematyka kompleksowa:

     1.      Co słychać w przedszkolu?

     2.      Jak być superbezpiecznym?

     3.      Jakie są moje supermoce?

     4.      Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

      

     Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

      

     ·         rozwijanie mowy,

     ·         wprowadzenie znaczków rozpoznawczych, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

     ·         dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,

     ·         rozwijanie sprawności fizycznej,

     ·         doskonalenie poczucia rytmu,

     ·         rozwijanie samodzielności poznawczej,

     ·         rozwijanie kompetencji społecznych,

     ·         rozwijanie umiejętności plastycznych,

     ·         rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

     ·         ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,

      

     ·         rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometrycznych,

     ·         rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

     ·         poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

     ·         poznawanie części ciała,

     ·         rozwijanie myślenia logicznego,

     ·         rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

     ·         rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

     ·         dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,

     ·         rozwijanie pamięci,

     ·         poszerzanie wiedzy na temat jesieni,

     ·         zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, nazywanie figur geometrycznych,

     ·         rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

     ·         budzenie ciekawości poznawczej,

     ·         rozwijanie aktywności badawczej.

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia