• Zamierzenia miesięczne

    •  

      

     Zamierzenia na październik 2022 r.

      

      

      

     Obszar poznawczy

     dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata

     wykonywanie własnych eksperymentów językowych

     wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”

     kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2

     rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych

     kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym

     doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych

     wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych

     wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”

     doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów

     kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3

     wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”

     zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni

     wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”

     rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

      

     Obszar fizyczny

     rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne

     rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

     kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości

      

     Obszar emocjonalny

     kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji

     kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia

     kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej

     kształtowanie zdolności empatii

     rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach

      

     Obszar społeczny

     przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi

     rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy

     stosowanie zwrotów grzecznościowych

     formowanie poczucia przynależności do rodziny

     kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości związanych z oszczędnością i rozsądnym planowaniem wydatków

     wzmacnianie więzi z grupą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

     doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych

      

      

     Zamierzenia na wrzesień 2022 r.

      

     Kręgi tematyczne:

     1. Ja i ty to my

     2. Spotkanie z latawcem

     3. Pożegnanie lata

     4. Tajemnice Ziemi

      

     OBSZAR FIZYCZNY

     • uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych

     • rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania

     OBSZAR EMOCJONALNY

     • rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem

     • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu

     • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie

     OBSZAR SPOŁECZNY

     • umacnianie więzi z grupą przedszkolną

     • przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi

     • stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji

     • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się

     • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

     • dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi

     • rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i faktycznych osiągnięć

     OBSZAR POZNAWCZY

     • aktywne słuchanie utworów literackich

     • wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego

     • rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia

     • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych

     • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć

     • wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób

     • odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie

     • poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)

     • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi

     • klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech

     • rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów

     • doskonalenie sprawności grafomotorycznej

      
      
      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia