• Zamierzenia miesięczne

    •  

     Zamierzenia na styczeń 2022 r.

     dzieci 5 i 6-letnie

     24.12.2021 r.

      

      

      

     Dzieci 6-letnie

      

     Tydzień 1

      

     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
     • zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu,  odczytywanie godzin na zegarze,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
     • zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
     • zapoznanie z rytmicznym następstwem pór roku, zapoznanie z charakterystycznymi cechami pór roku,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • wykonanie pracy plastycznej techniką mieszaną,
     • zapoznanie z nazwami miesięcy i ich kolejnością.

      

     Tydzień 2

      

     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych,
     • rozwijanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
     • zapoznanie z pracą leśniczego,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • tworzenie kompozycji z figur geometrycznych,
     • rozwijanie słownictwa biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań

      

     Tydzień 3

      

     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 9,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu,
     • zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami
     • przygotowanie upominków dla babci i dziadka, 
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenia umiejętności występowania przed publicznością,
     • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem.

      

     Tydzień 4

      

     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie myślenia przestrzennego, rozwijanie  umiejętności konstrukcyjnych,
     • rozwijanie myślenia matematycznego,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
     • zapoznanie z grami i zabawami karnawałowymi,
     • zapoznanie z wybraną tradycją karnawałową,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • wykonanie pracy plastycznej,
     • zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka.

      

     Dzieci 5-letnie

      

     Tydzień 1

      

     • rozwijanie mowy,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie percepcji słuchowej,
     • rozwijanie mowy, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 2

     • rozwijanie mowy, poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, poznawanie sposobu odżywiania się ptaków,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie dykcji i artykulacji,
     • rozwijanie mowy, poznawanie zawodu leśniczego,
     • rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie postawy proekologicznej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 3

      

     • rozwijanie mowy, wzbudzanie szacunku do osób starszych,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9, budzenie zainteresowania historią,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu,
     • rozwijanie mowy,
     • przygotowanie upominków dla babci i dziadka,
     • rozwijanie sprawności fizyczne
     • rozwijanie mowy,
     • zabawy integracyjne z babcią i dziadkiem.

      

     Tydzień 4

     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie zdolności twórczych,
     • doskonalenie umiejętności przeliczania,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie koordynacji słuchowo–ruchowo–wzrokowej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie ciekawości badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Zamierzenia na grudzień 2021 r.

     dzieci 5 i 6-letnie

     24.11.2021 r.

     DZIECI 5 LETNIE

     TYDZIEŃ 1

     -        rozwijanie mowy, poznanie postaci Świętego Mikołaja,

     -        budzenie zainteresowania literami,

     -        odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7, poznawanie tradycji mikołajkowych,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie umiejętności działania w skupieniu,

     -        rozwijanie mowy, poznanie zawodu górnika,

     -        rozwijanie postawy prospołecznej,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie mowy,

     -        rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     TYDZIEŃ 2

     -        rozwijanie mowy,

     -     budzenie zainteresowania literami,

     -        utrwalanie nazw dni tygodnia, poznawanie oznak zimy,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie inwencji twórczej,

     -        rozwijanie mowy, poznawanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych,

     -        rozwijanie postawy badawczej,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie mowy,

     -        rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     TYDZIEŃ 3

     -        rozwijanie mowy,

     -     budzenie zainteresowania literami,

     -        utrwalanie zapisu cyfrowego liczb 0–7, doskonalenie umiejętności składania życzeń,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie percepcji słuchowej,

     -        rozwijanie mowy, poznawanie wybranych tradycji bożonarodzeniowych,

     -        rozwijanie postawy badawczej,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie mowy,

     -        rozwijanie umiejętności plastycznych

      

     TYDZIEŃ 4

     -        rozwijanie mowy,

     -     zapoznanie z ogniem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka,

     -        zapoznanie z wodą jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,

     -        zapoznanie z ziemią jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka,

     -        zapoznanie z powietrzem jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka,

     -        rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        ekspresja twórcza,

     -        podsumowanie wiedzy dotyczącej żywiołów.

      

      DZIECI 6 LETNIE

      

     TYDZIEŃ 1

     -        rozwijanie mowy,

     -     rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

     -        rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 7,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,

     -     zapoznanie z zawodem górnika oraz z elementami jego stroju galowego,

     -        zapoznanie z ideą wolontariatu,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie sprawności manualnej,

     -     branie aktywnego udziału w uroczystości przedszkolnej.

      

     TYDZIEŃ 2

     -        rozwijanie mowy, poznawanie zasad bezpiecznej zabawy,

     -     rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

     -        poznawanie nazw dni tygodnia,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

     -     zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,

     -        rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, badanie właściwości śniegu i lodu,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        zapoznanie z techniką farbującej bibuły,

     -     rozwijanie kompetencji językowych.

      

     TYDZIEŃ 3

     -        rozwijanie mowy, wymienianie sposobów przygotowywania się do świąt,

     -     rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

     -        rozwijanie myślenia matematycznego,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        reagowanie zmianą ruchu na ustalone sygnały dźwiękowe,

     -     zapoznanie z wybranymi tradycjami oraz ich znaczeniem symbolicznym,

     -         poznawanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        zapoznanie z tradycyjnymi wypiekami świątecznymi,

     -        uczestniczenie w uroczystości

     -     przedszkolnej, kultywowanie tradycji świątecznych,

      

     TYDZIEŃ 4

     -        rozwijanie mowy,

     -     zapoznanie z żywiołem ognia i jego rolą w życiu człowieka,

     -        zapoznanie z żywiołem, jakim jest woda, zapoznanie z rolą wody w życiu człowieka,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        opanowanie melodii i taktu piosenki,

     -     zapoznanie z żywiołem, jakim jest ziemia; zapoznanie z podwójnym znaczeniem słowa ziemia,

     -        zapoznanie z żywiołem, jakim jest powietrze, i jego rolą w życiu człowieka,

     -     rozwijanie sprawności fizycznej,

     -        rozwijanie ekspresji twórczej, eksperymentowanie z materiałami plastycznymi,

     -     utrwalenie wiedzy dotyczącej żywiołów,

      

      

     Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały w Gorzowie Wlkp »

      

      

     Szkoła Podstawowa w Witoni - 0A

     Zamierzenia na listopad 2021 r.

     24.10.2021 r.

     Dzieci 6 letnie

      

     Tydzień 1.

     • rozwijanie mowy, wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie wiedzy na temat rodziny, poznawanie trójkąta,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi,
     • rozwijanie mowy, zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 2

     • rozwijanie mowy, poznanie legendy o powstaniu Polski,

     -    rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter,

     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 5,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • kształcenie percepcji słuchowej,
     • poszerzanie wiedzy na temat Polski,
     • poznanie sławnych Polaków, rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy, zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych

      

     Tydzień 3

     • rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy na temat polskich legend,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 0, wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania,
     • rozwijanie mowy, poszerzanie informacji na temat różnych regionów Polski,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

      

     Tydzień 4

     • rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, z wykorzystaniem rekwizytu,
     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat planety Ziemi,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • wzbogacanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych

      

      

     Dzieci 5 letnie

      

     Tydzień  1

     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat rodziny,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • rozwijanie wiedzy na temat rodziny, poznanie trójkąta,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
     • rozwijanie mowy, zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej
     • rozwijanie mowy, budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 2

     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat Polski,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5, poszerzanie wiedzy o Polsce,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie umiejętności wykonywania płynnych ruchów podczas tańca,
     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat walorów geograficznych Polski,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 3

     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat Polski,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0, poszerzanie wiedzy o Polsce,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • opanowanie wybranych figur tańców polskich,
     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat walorów różnych regionów Polski,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 4

     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6, poszerzanie wiedzy o kosmosie,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat naszej planety – Ziemi,
     • rozwijanie postawy badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych

      

      

     Zamierzenia na październik 2021 r.

      

     25.09.2021 r.

     6 LATKI

      

     Tydzień 1

      

     • rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1,
     • rozwijanie sprawności ruchowej,
     • kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
     • rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy prozdrowotnej
     • poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy, rozwijanie inwencji twórczej,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

      

     Tydzień 2

      

     • rozwijanie mowy, zapoznanie z pracą nauczyciela,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 2, poprawnie używanie pojęcia para,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie wyobraźni dzieci,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 3

      

     • rozwijanie mowy, kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego i nazywanie poznanych liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • opanowanie prostych figur tanecznych,
     • rozumienie konieczności przestrzegania reguł gry,
     • rozwijanie aktywności badawczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 4

     • rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
     • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie liter,
     • rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
     • rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy na temat ptaków,
     • rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

      

     5 LATKI

      

     Tydzień 1

      

     • rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1, poznanie zawodu lekarza,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
     • rozwijanie mowy, kształtowanie postawy prozdrowotnej,
     • poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
     • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności plastycznych,
     • rozwijanie mowy, ćwiczenie pamięci długotrwałej.

      

     Tydzień 2

     • rozwijanie mowy, poznawanie roli nauczyciela,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2, poznawanie zawodu nauczyciela,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie umiejętności wokalnych,
     • rozwijanie mowy,
     • rozwijanie kompetencji twórczych,

     rozwijanie sprawności fizycznej,

     • ćwiczenie pamięci, rozwijanie mowy,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 3

     • rozwijanie mowy, kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3, rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,
     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych,
     • budzenie zainteresowań technicznych, rozwijanie kompetencji emocjonalnych,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych,
     • rozwijanie mowy.

      

     Tydzień 4

     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
     • budzenie zainteresowania literami,
     • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4, poznawanie ekosystemu leśnego,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
     • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy na temat ptaków,
     • rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie umiejętności plastycznych,
     • rozwijanie mowy.

     Zamierzenia na wrzesień 2021 r.

      Dzieci sześcioletnie

      

     Tydzień 1

              rozwijanie mowy,

              utrwalenie znaczków rozpoznawczych,

              dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,

              rozwijanie mowy,

              rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie mowy,

              rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 2

              rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

              rozwijanie słuchu fonematycznego,

              rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu; nazywanie figur geometrycznych,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

              rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie mowy,

              poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

              rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

      

     Tydzień 3

            rozwijanie mowy,

            rozwijanie percepcji słuchowej,

            rozwijanie myślenia logicznego,

            rozwijanie sprawności fizycznej,

            rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

            rozwijanie mowy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

            dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,

            rozwijanie sprawności fizycznej,

            rozwijanie mowy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

            rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

      

     Tydzień 4

            rozwijanie mowy,

            zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym; zapoznanie z oznakami jesieni,

            poznanie cech prostokąta,

            rozwijanie sprawności fizycznej,

            rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań,

            rozwijanie mowy, przypomnienie oznak jesieni,

            rozwijanie aktywności badawczej,

            rozwijanie sprawności fizycznej,

            rozwijanie mowy,

            rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

      

     DZIECI 5 LETNIE

      

     Tydzień 1

              rozwijanie mowy,

              wprowadzenie znaczków rozpoznawczych, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,

              dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              doskonalenie poczucia rytmu,

              rozwijanie mowy,

            rozwijanie samodzielności poznawczej,

            rozwijanie sprawności fizycznej,

            rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie mowy,

            rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 2

              rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

              ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,

              rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometrycznych,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,

              rozwijanie mowy,

              poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              rozwijanie mowy, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,

              rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 3

              rozwijanie mowy,

              poznawanie części ciała,

              rozwijanie logicznego myślenia,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

              rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

              rozwijanie mowy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej,

              dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

            rozwijanie pamięci,

            rozwijanie umiejętności plastycznych.

      

     Tydzień 4

              poszerzanie wiedzy na temat polskiej jesieni,

              rozwijanie mowy,

              zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, nazywanie figur geometrycznych,

              rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,

              budzenie ciekawości poznawczej,

              rozwijanie aktywności badawczej,

              rozwijanie sprawności fizycznej,

            rozwijanie aktywności badawczej,

            rozwijanie umiejętności plastycznych

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia