• Zamierzenia miesięczne

    •  

      

     Zamierzenia na wrzesień 2022 r.

      

      

      

     TYDZIEŃ 1.

     OBSZAR FIZYCZNY

     wdrażanie do samodzielności w zakresie czynności manualnych

     doskonalenie sprawności ruchowej  czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych

     OBSZAR EMOCJONALNY

     zachęcanie do rozpoznawania nazywania przeżywanych emocji

     kształtowanie empatii i życzliwego nastawienia do siebie i innych

     OBSZAR SPOŁECZNY

     stwarzanie przestrzeni do samodzielnego nawiązywania kontaktów z grupą rówieśniczą

     zapoznanie z zasadami życia i funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz w instytucji przedszkolnej

     wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych

     zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

     OBSZAR POZNAWCZY

     wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy i zabawy oraz higieny

     poznanie zawodów związanych z przedszkolem, wdrażanie do poszanowania pracy osób dbających o przedszkole i jego podopiecznych

     rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji

     zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka

     rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia

     odczytywanie informacji przedstawionych w formie symbolicznej

     ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów

     umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek.

      

     TYDZIEŃ 2.

     OBSZAR FIZYCZNY

     doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych

     stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny

     zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka

     OBSZAR EMOCJONALNY

     wyraża swoje emocje w ekspresji ruchowo-muzycznej i plastycznej

     uczy się wczuwać w emocje innych

     OBSZAR SPOŁECZNY

     kształtowanie życzliwego nastawienia do innych ludzi, poznanie zasad gościnności

     zapoznanie z zasadami korzystania ze wspólnych zabawek i książek

     OBSZAR POZNAWCZY

     zachęcanie do podejmowania zabaw promujących czytelnictwo

     rozwijanie kompetencji językowych i umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie utworów literackich lub ilustracji

     wdrażanie do samodzielności w eksperymentowaniu i eksplorowaniu otaczającego świata

     zachęcanie do podejmowania zabaw związanych z odkrywaniem swojego otoczenia

     zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej

     rozwijanie wyobraźni

     poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów

     umuzykalnianie dzieci poprzez zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe, zabawy ze śpiewem oraz słuchanie i śpiewanie piosenek

     zachęcanie do podejmowania działań plastycznych i konstrukcyjnych

     poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania.

      

     TYDZIEŃ 3.

     OBSZAR FIZYCZNY

     zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata

     kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo na drodze

     zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie)

     rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody

     OBSZAR EMOCJONALNY

     zachęcanie do obcowania z przyrodą i odkrywania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego

     OBSZAR SPOŁECZNY

     stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży

     zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich

     OBSZAR POZNAWCZY

     zapoznanie z położeniem i wyglądem Polski na mapie

     zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu

     kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie eksperymentów i pokazów

     poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni

     rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne

     stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem, tworzeniem zbiorów i określaniem liczebności zbiorów

     kształtowanie zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych

     stwarzanie możliwości do podejmowania zabaw z literami i napisami

     zachęcanie do odkrywania żartów językowych w utworach literackich oraz do tworzenia własnych z wykorzystaniem słów o takim samym brzmieniu a różnym znaczeniu

     TYDZIEŃ 4.

     OBSZAR FIZYCZNY

     rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych

     OBSZAR EMOCJONALNY

     dostrzega, że rówieśnicy też odczuwają emocje

     przeżywa i okazuje emocje, integrując się z grupą

     zauważa emocjonalną wartość przyrody

     OBSZAR SPOŁECZNY

     zapoznanie z wybranymi symbolami związanymi z różnymi regionami Polski

     zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci  osób dorosłych

     integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań

     OBSZAR POZNAWCZY

     zapoznanie z wyglądem Ziemi z wykorzystaniem jej modelu

     poznanie swojego miejsca i kraju zamieszkania w czasie działań poznawczych i zabaw

     rozwijanie ciekawości poznawczej oraz uwrażliwianie na piękno  różnorodność naszej planety

     kształtowanie aktywnej postawy badawczej poprzez poznawanie wielozmysłowe, przeprowadzanie eksperymentów, obserwacji i pokazów

     rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów znajdujących się w otoczeniu i nadawania im znaczeń

     poznawanie znaczenia soli i węgla w przyrodzie i życiu człowieka

     kształtowanie słuchu fonemowego poprzez zabawy

     kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne

     stwarzanie możliwości do aranżowania przestrzeni zgodnie z dziecięcym poczuciem estetyki i potrzebami poznawczymi

     kształtowanie umiejętności zagospodarowania przestrzeni w czasie zabaw konstrukcyjnych

     ·     

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia