• Zamierzenia miesięczne

    •  

      

     Zamierzenia na styczeń 2022 r.

      

     21.12.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Mijają dni, miesiące, lata…

     2. Zima i zwierzęta.

     3. Babcia i dziadek.

     4. Projekt Bezpieczeństwo.

      

     Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

     ·         dostrzeganie upływu czasu,

     ·         dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej,

     ·         rozwijanie sprawności ruchowej,

     ·         kształtowanie poczucia rytmu,

     ·         kontynuowanie rytmów,

     ·         rozwijanie orientacji przestrzennej,

     ·         rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,

     ·         poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,

     ·         rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,

     ·         rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,

     ·         utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,

     ·         rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

     ·         utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,

     ·         rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej,

     ·         rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,

     ·         kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,

     ·         tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,

     ·         zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,

     ·         rozwijanie umiejętności matematycznych,

     ·         wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,

     ·         wspieranie całościowego rozwoju dziecka,

     ·         rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych,

     ·         wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,

     ·         rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia - swojego i innych,

     ·         współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci w celu budowania prawidłowego rozwoju dzieci.

      

      

     Zamierzenia na grudzień 2021 r.

     21.11.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

     2. Idzie zima ze śniegiem.

     3. Idą święta.

     4. Projekt Emocje

      

     Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

     • wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
     • wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych.
     • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
     • rozwijanie umiejętności matematycznych,
     • zachęcanie do uważnego słuchania nauczyciela,
     • budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
     • rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej,
     • dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy,
     • rozwijanie umiejętności wokalnych,
     • rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki,
     • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
     • wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu,
     • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
     • wzbogacanie zasobu słownictwa,
     • utrwalanie gry na poznanych instrumentach,
     • kształtowanie poczucia rytmu,
     • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
     • rozwijanie świadomości własnego ciała,
     • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
     • rozwijanie umiejętności modulowania siły i wysokości głosu,
     • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów niewerbalnych,
     • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

      

      

     Szkoła Podstawowa w Witoni - 0A23.10.2021 r.

     Zamierzenia na listopad 2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. Moja rodzina.
     2. Mój dom.
     3. Moje prawa i obowiązki.
     4. Moje bezpieczeństwo.

      

     Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

     • Nazywanie członków najbliższej rodziny i dalszej rodziny,
     • reagowanie na ustalone sygnały,
     • wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
     • rozwijanie umiejętności matematycznych,
     • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
     • rozwijanie sprawności ruchowej,
     • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodzina,
     • rozwijanie sprawności manualnej,
     • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
     • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
     • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
     • opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
     • zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
     • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
     • poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
     • zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
     • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
     • rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
     • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
     • nabywanie sprawności fizycznej,
     • zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
     • poznanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
     • zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
     • kształtowanie nawyków higienicznych,

     Zamierzenia na październik 2021 r.

     28.09.2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1.      Idzie jesień… przez ogród i sad.

     2.      Idzie jesień… do zwierząt.

     3.      Co z czego otrzymujemy.

     4.      Idzie jesień…z deszczem.

     Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

     · Zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,

     · rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,

     · rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

     · rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,

     · rozwijanie umiejętności rachunkowych,

     · utrwalanie nazw najczęściej spotykanych owoców i warzyw,

     · rozwijanie sprawności fizycznej,

     · rozwijanie umiejętności plastycznych,

     · utrwalanie znajomości kolorów,

     · rozwijanie mowy,

     · rozwijanie poczucia rytmu,

     · łączenie śpiewu z elementem ruchu,

     · rozwijanie orientacji przestrzennej,

     · poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy,

     · rozwijanie sprawności manualnej,

     · poznanie pochodzenia i wykorzystanie wełny,

     · stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i rozwijaniu wrażliwości,

     · zapoznanie z etapami powstawania mąki,

     · właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,

     · poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,

     · zwrócenie uwagi na środki ostrożności, jakie należy zachować podczas burzy,

     · instrumentacja piosenki,

     · rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,

     ·      dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, kontynuuje dostrzeżony rytm.

      

     Zamierzenia na wrzesień 2021 r.

     Tematyka kompleksowa:

     1. To jestem ja
     2. Moja grupa
     3. Moja droga do przedszkola
     4. Idzie jesień... przez las, park

      

     Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

     • rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych,
     • poznawanie zasad bezpieczeństwa,
     • próby swobodnego poruszania się w przestrzeni,
     • reagowanie na ustalone sygnały,
     • wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie, kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
     • rozwijanie umiejętności matematycznych,
     • zachęcanie do uważnego słuchania nauczyciela,
     • rozwijanie sprawności ruchowej,
     • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,
     • rozwijanie sprawności manualnej,
     • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
     • reagowanie ustalonymi ruchami  na podane sygnały,
     • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
     • rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji,
     • rozwijanie sprawności fizycznej,
     • rozwijanie dykcji i artykulacji,
     • rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalanie pojęcia koło,
     • poznawanie charakterystycznych cech różnych przedmiotów,
     • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
     • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
     • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa,
     • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
     • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.

     ·     

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia