• Zasady oceniania zachowania

    •  

      

     Zasady oceniania zachowania
     uczniów klas I-III

     (wyciąg ze Statutu szkoły)

      

     § 23 f

     10. W ocenianiu bieżącym zachowania przyjmuje się sześciostopniową skalę punktową
     w zakresie trzech obszarów:|
     1) 
       Stosunek do obowiązków szkolnych.
     2)   Kultura osobista.
     3)   Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów.
     4)   Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia w kształceniu zintegrowanym.

     Stosunek do obowiązków szkolnych

     Punkty

     Kryteria skali punktowej

     6

     Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.
     Sumiennie i na bieżąco przygotowuje się do wszystkich zajęć , prace domowe wykonuje starannie.
     Zawsze chętnie bierze czynny udział w życiu szkoły.
     Reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych ( na miarę swoich możliwości).
     Zawsze pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych , utrzymuje je w należytym stanie.
     Wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela.
     Pomaga słabszemu koledze w nauce.
     Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w wyznaczonym terminie.

     5

     Uczy się pilnie i systematycznie; przezwycięża napotkane trudności.
     Jest przygotowany do zajęć, ma odrobioną pracę domową.

     Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych.
     Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych funkcji.
     Pomaga słabszym kolegom w nauce.
     Nie opuszcza zajęć szkolnych, w wyznaczonym terminie usprawiedliwia je.
     Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
     Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły

     4

     Na ogół systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły.
     Opuszczone  godziny  usprawiedliwia w wyznaczonym terminie.

     Najczęściej jest przygotowany do lekcji, ma potrzebne podręczniki
     i przybory.

     Nie zawsze systematycznie odrabia zadania domowe.
     Dość dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.
     Zazwyczaj wykonuje polecenia nauczyciela.

     3

     Stara się być sumienny i systematyczny w nauce.
     Przy pomocy nauczycieli i rodziców rozwiązuje problemy napotkane
     w nauce.

     Jest niepunktualny, często spóźnia się na lekcje.
     Nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań.

     2

     Jest niesystematyczny i niesumienny w nauce.
     Bardzo często nie wykonuje poleceń nauczyciela.

     Często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się do szkoły .
     Zapomina podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych, nie dba o nie.
     Często jest nieprzygotowany do lekcji.
     Wykorzystuje swoje zdolności w niewielkim stopniu.
     Prace domowe odrabia przy minimalnym wysiłku, zdarza się, że nie ma ich wcale.
     Nie zależy mu na uzupełnianiu braków i zaległości .

     1

     Lekceważy obowiązki ucznia, nie uczy się, nie wypełnia poleceń nauczyciela.
     Nie wykonuje zleconych mu prac.

     Zapomina zeszytów, książek oraz przyborów szkolnych.
     Wykorzystuje swoje zdolności w minimalnym stopniu.

      

      

     Kultura osobista

     Punkty

     Kryteria skali punktowej

     6

     Prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą.
     Umie oceniać swoje postępowanie.

     Problemy i konflikty rozwiązuje w sposób właściwy , zgodny z normami postępowania.
     Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność .
     Nigdy nie używa wulgarnych wyrazów.
     Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli.
     Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie pomaga kolegom mającym trudności w nauce.
     Jest zawsze schludnie i estetycznie ubrany.
     Nienagannie zachowuje się na uroczystościach szkolnych i w miejscach publicznych.

     5

     Prezentuje wysoką kulturę osobistą.
     Zna i szanuje tradycje szkolne .

     Z szacunkiem odnosi do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
     Dba o porządek w klasie i w szkole.
     Szanuje sprzęt szkolny, cudzą własność.
     W kontaktach z innymi osobami wyraża się jasno, komunikatywnie.
     Stosuje zwroty grzecznościowe.
     Jest uprzejmy i kulturalny, nie używa brzydkich słów, nie obraża kolegów
     ani pracowników szkoły .
     Nigdy nie ucieka się do przemocy ani agresji (słownej lub fizycznej).

     4

     Szanuje tradycje szkoły.
     Właściwie wywiązuje się z powierzonych mu zadań .

     Na ogół szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność.
     Nie używa wulgarnych słów.
     Odpowiednio używa zwrotów grzecznościowych..
     Nie doprowadza do konfliktów i nieporozumień koleżeńskich, czasem je łagodzi.
     Na ogół kulturalnie zwraca się do kolegów oraz pracowników szkoły.
     Nie stosuje przemocy fizycznej jak i słownej.
     Na ogół właściwie reaguje na zło i przemoc.

     3

     Czasem niegrzecznie odnosi się do rówieśników oraz dorosłych.
     Często nie utrzymuje  ładu i porządku na swoim stanowisku.

     Nie zawsze posługuje się odpowiednim słownictwem.
     Na ogół poprawnie odnosi się do koleżanek i kolegów w klasie.
     Nie niszczy sprzętu szkolnego, książek oraz pomocy dydaktycznych.
     Dostrzega popełnione błędy, umie naprawić wyrządzone szkody.
     Stara się właściwie zachowywać i nie stosować przemocy słownej
     i fizycznej.

     2

     Nie używa zwrotów grzecznościowych.
     Często używa niecenzuralnego słownictwa.

     Swoim postępowaniem narusza godność swoją i innych.
     Bardzo często utrudnia prowadzenie lekcji (rozmowy na lekcji).
     Jest kłótliwy .
     Wyrządza krzywdę młodszym.
     Lekceważy i odrzuca pomoc innych .
     Niegrzecznie odnosi się do koleżanek i kolegów.

     1

     Działa destrukcyjnie, przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i uroczystości szkolnych.
     Bardzo często żywa niecenzuralnego słownictwa.
     Jest wulgarny w stosunku do otoczenia.
     Niszczy mienie szkolne, własność społeczną lub indywidualną.
     Nie reaguje na uwagi i upomnienia ze strony nauczyciela.
     Niewłaściwie odnosi się do rówieśników czy dorosłych.
     Kłamie, nie przyznaje się do popełnionego czynu, błędu.
     Wykazuje brak tolerancji wobec dzieci innej tradycji kulturowej.

      

     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów

     Punkty

     Kryteria skali punktowej

     6

     Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy w szkole i poza nią.
     Bardzo dba o higienę i estetykę wyglądu osobistego.

     Nie ulega złym wpływom , swoim zachowaniem daje przykład innym.
     Nigdy nie narusza  przepisów ruchu drogowego.
     Zna zasady zdrowego odżywiania się.

     5

     Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy na zajęciach, zabaw oraz gier sportowych.
     Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nie stwarza zagrożenia dla innych.
     Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
     Nie narusza przepisów ruchu drogowego i stosuje je w praktyce.
     Stosuje higieniczny tryb życia i zdrowo się odżywia.

     4

     Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu.
     Dość zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

     Nie ulega złym wpływom i nie namawia do złego innych.
     Zazwyczaj przestrzega przepisów ruchu drogowego i stosuje je w praktyce.
     Raczej stosuje higieniczny tryb życia i zdrowo się odżywia.

      

     3

      

     Na ogół nie przestrzega norm i zasad ruchu drogowego.
     Czasami nie dba o higienę osobistą.

     Nie zawsze zgodnie współdziała w pracy i zabawie.
     Raczej nie dba o estetykę stroju i wyglądu.

     2

     Bywa konfliktowy, wywołuje bójki, bierze w nich udział.
     W czasie przerw zachowuje się krzykliwie i agresywnie.

     Bardzo często ignoruje uwagi nauczyciela.
     Nie zawsze dostrzega szkodliwość swojego postępowania .
     Zaśmieca klasę, zostawia po sobie bałagan.

     1

     Przeszkadza kolegom w pacy, utrudnia prowadzenie zajęć, a na udzielone mu upomnienie nie reaguje.
     Jest agresywny, często powoduje kłótnie lub bójki w szkole.
     Aprobuje i pochwala złe zachowanie innych.
     Stosuje groźby wobec rówieśników.
     Wywiera negatywny wpływ na swoich rówieśników.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia