• Koncepcja rozwoju

    •  

      

     Koncepcja rozwoju szkoły

      

     Ogólne informacje

      

     Koncepcja pracy szkoły ma charakter podstawowy do opracowywania innych szkolnych dokumentów, zwłaszcza szczegółowych planów pracy nauczycieli i organów szkoły. Przewiduje się dokonywanie
     w niej zmian w miarę pojawiania się wobec szkoły nowych zadań.

      

     Dokumenty wewnątrzszkolne wspierające koncepcję pracy szkoły:

     1.  Statut szkoły.
     2. Plany pracy organów szkoły i plany pracy nauczycieli.
     3. Plan nadzoru pedagogicznego.
     4. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
     5. Szkolny program wychowawczy.
     6. Szkolny program profilaktyki.
     7. Arkusz organizacji szkoły. 

      

     Cel działań edukacyjnych szkoły

      

     Głównym celem szkoły oprócz nauczania, wychowania i opieki, jest wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia.

     „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność,
     nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
     Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
     Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
     by samo widzieć chciało”.

     Janusz Korczak

      

      

     MODEL ABSOLWENTA

      

     Dążymy do tego, aby ABSOLWENT naszej szkoły:

     1. Sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, umiał korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych.
     2. Sprawnie planował i organizował swoją pracę, umiał realizować własne plany i marzenia.
     3. Był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo
      i krytycznie.
     4. Miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia.
     5. Dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej.
     6. Znał i szanował tradycje narodowe, rodziny, szkoły, okolicy oraz wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów.
     7. Był odpowiedzialny, prawy i uczciwy.
     8. Wywiązywał się z powierzonych zadań w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie.
     9. Umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności.
     10. Był tolerancyjny wobec odrębności innych.
     11. Umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form grzecznościowych.
     12. Potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał pokojowo rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych.
     13. Dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny, znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek.
     14. Stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia.
     15. Dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca.
     16. Bezpiecznie poruszał się po drogach.
     17. Uczestniczył w rożnych formach życia kulturalnego.
     18. Umiał analizować docierające do niego informacje, był krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, reklamy.
     19. Uprawiał sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał na instrumencie, rysował.

      

     Obszary rozwoju Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej

      

     1. Zarządzanie i organizacja:
     1. stworzenie profesjonalnego zespołu realizującego koncepcję pracy szkoły;
     2. zaangażowanie wszystkich nauczycieli w realizację wspólnych celów działania;
     3. powierzanie odpowiedzialności za wykonanie zadań członkom Rady Pedagogicznej, stosownie do posiadanych przez nich predyspozycji i kompetencji;
     4. doradzanie, motywowanie i pomoc w rozwoju istniejących zespołów problemowo-zadaniowych;
     5. tworzenie doraźnych zespołów realizujących zadania z zakresu zapewnienia lepszej pracy szkoły;
     6. przestrzeganie wypracowanych norm i zasad podejmowania decyzji, reagowanie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, dbanie o poprawne relacje międzyludzkie;
     7. usprawnienie obiegu informacji;
     8. korelacja planów szkoły z planami rozwoju zawodowego nauczycieli;
     9. zintensyfikowanie działań w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i pracowników szkoły;
     10. budowanie skutecznych mechanizmów porozumiewania się ze środowiskiem zewnętrznym: jednostką samorządu terytorialnego, organem nadzoru pedagogicznego, administracją rządową;
     11. doskonalenie zdolności menedżerskich osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.

      

     1. Dydaktyka – podnoszenie efektów kształcenia:
     1. opracowanie harmonogramu szkoleń nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod nauczania, stosowania na lekcjach technologii informacyjnej i informatycznej;
     2. systematyczne korzystanie przez nauczycieli z różnorodnych form doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe, konferencje, warsztaty);
     3. wzrost liczby uczniów startujących w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
     4. zaspakajanie potrzeb uczniów o różnych stylach uczenia się i oddziaływanie na wszystkie rodzaje inteligencji (indywidualizacja procesu nauczania);
     5. zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych i opracowanie systemu wspierania uzdolnień uczniów;
     6. motywowanie uczniów do nauki na miarę ich możliwości, uświadomienie znaczenia nauki i wiedzy;
     7. otoczenie szczególną opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wspieranie ich rodziców;
     8. dążenie do osiągania wyższych wyników ze sprawdzianu zewnętrznego;
     9. wszechstronne przygotowanie absolwentów szkoły do dalszej edukacji.

      

     1. Wychowanie – wzmocnienie działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły:
     1. wypracowanie dobrego klimatu w szkole przejawiającego się w pozytywnym podejściu do ucznia oraz partnerskiej współpracy z rodzicami i społecznością lokalną;
     2. objęcie właściwą pomocą psychologiczno-pedagogiczną wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
     3. eliminowanie objawów psychicznej i fizycznej przemocy wśród wychowanków;
     4. organizowanie pomocy materialnej, dożywiania i zakupu podręczników dla uczniów z najuboższych rodzin;
     5. edukowanie dzieci, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, uświadamianie dzieciom problemu cyberprzemocy;
     6. wychowanie w poszanowaniu tradycji i kultury narodowej, wartości chrześcijańskich z jednoczesnym szacunkiem wobec innych tradycji i religii;
     7. wdrażanie norm i zasad kulturalnego zachowania;
     8. udział szkoły w akcjach i kampaniach edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia oraz akcjach charytatywnych;
     9. tworzenie wraz z uczniami ceremoniału i tradycji szkoły;
     10. wsparcie uczniów w przezwyciężaniu lęku przed publicznymi wystąpieniami.

      

     1. Współpraca z rodzicami:
     1. organizowanie dla rodziców spotkań z logopedą,  pedagogiem i psychologiem szkolnym;
     2. przekazywanie informacji o zachowaniu i postępach ucznia w nauce, a także ewentualnych trudnościach;
     3. wspieranie aktywności społecznej rodziców i uczniów;
     4. organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości szkolnych.

      

     1. Działania promujące szkołę w środowisku lokalnym:
     1. dbałość o estetykę, czystość i ładny wygląd szkoły i jej otoczenia;
     2. uaktualnianie i rozbudowa strony internetowej szkoły – przedstawianie informacji o pracy szkoły, wydarzeniach
      z życia szkoły, jej osiągnięciach oraz ofercie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych kół zainteresowań;
     3. przedstawianie w lokalnych mediach ważnych wydarzeń
      z życia szkoły;
     4. opracowanie i kolportaż materiałów reklamowych
      i informacyjnych o szkole;
     5. organizowanie różnorodnych imprez szkolnych związanych ze świętami, imprez patriotycznych, środowiskowych, ekologicznych, sportowych, itp. Zapraszanie do uczestnictwa rodziców, władz lokalnych oraz innych gości.