• Procedura

    •  

     Procedura udostępniania
     ocenionych pisemnych prac uczniowskich

     w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
     w Woli Radziszowskiej

     obowiązująca od 19 października 2018 roku

      

     1. W klasach I-III ocenione pisemne prace uczniowskie są przekazywane przez uczniów do domu. Rodzice zapoznają się z pracami, a następnie zwracają prace do szkoły za pośrednictwem swojego dziecka w terminie do tygodnia od dnia przekazania pracy, na warunkach  uzgodnionych z wychowawcą klasy.

     2. W klasach IV – VIII każda oceniona pisemna praca uczniowska, po omówieniu przez nauczyciela w czasie lekcji danego przedmiotu, jest udostępniana do sfotografowania przez ucznia podczas tej lekcji z zastrzeżeniem punktu 3. Udostępnienie pracy do sfotografowania w innym terminie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu tego z nauczycielem danego przedmiotu. Uzgodnień dokonuje uczeń.

     3. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel  niezwłocznie fotografuje ocenioną pracę  i wysyła pocztą elektroniczną na adres rodzica lub  wykonuje kserokopię tej pracy i przekazuje uczniowi.

      

      

      

      

                                                                                                      Halina Twardosz

                                                                                     Dyrektor Zespołu