• Program wychowawczo-profilaktyczny

    •  

     Program wychowawczo-profilaktyczny

        Link do projektu Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

      

     Program_wych_prof_2020_2023_1_(2).docx

     Program_wych_prof_2020_2023_1_(2).pdf

     Program_wych_prof_2017_2020.docx

      

       Misja szkoły

     • Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.
     • Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur
      i wartości innych narodów.
     • Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę
      i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
     • Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy naszych uczniów.
     • Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
     • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

      

     Wizja szkoły:

     Nasza szkoła jest bezpieczną i przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. Wykorzystujemy zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy różnorodne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni
     z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny
     psychiczny, społeczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

      

     Model absolwenta:

     Sfera fizyczna

     • prowadzi zdrowy tryb życia i posiada wiedzę z tego zakresu
     • zachowuje zasady higieny osobistej
     • posiada sprawność ruchową umożliwiającą skuteczne działanie
      w sytuacjach konwencjonalnych i zagrożenia
     • potrafi organizować swoją prace i wypoczynek w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia

     Sfera psychiczna

     • jest zdolny do pracy twórczej
     • potrafi samodzielnie podejmować decyzje
     • umie rozumować krytycznie
     • potrafi porozumiewać się w języku obcym na poziomie podstawowym
     • wykorzystuje zdobytą wiedzę zdobytą na podstawie krytycznej analizy różnych źródeł informacji
     • akceptuje siebie i innych. Posiada poczucie własnej wartości
      i zachowuje się z szacunkiem wobec innych
     • jest ciekawy świata i dąży do jego poznawania

     Sfera społeczna

     • rozumie swoją podmiotowość
     • jest odpowiedzialny za siebie i swoje otoczenie
     • podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje
     • dba o kulturę języka
     • prezentuje postawę tolerancyjną
     • posiada poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej
     • potrafi być asertywny
     • posiada umiejętność współpracy w grupie
     • zna i respektuje prawa innych

     Sfera duchowa

     • rozumie europejską tradycję filozoficzną
     • identyfikuje się z wartościami kultury polskiej i europejskiej
     • prezentuje postawę altruistyczną
     • posiada zdolność do odróżniania dobra od zła

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska

    32-053 Wola Radziszowska
    Poland
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia