• Harmonogram

    •  

     mgr Bogusława Noworyta
     Pedagog


      

     zaprasza na porady i konsultacje

     Dyżur dla Rodziców
     (w gabinecie w szkole)

     Dzień tygodnia

     Czas pracy

     w godzinach

     od - do

     Uwagi

          

      

     Godziny pracy Pedagoga

     Dzień tygodnia

     Czas pracy

     w godzinach

     od - do

     Uwagi

      poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek 

      

     12.00 - 15.00

     9.30 - 13.30

     9.30 - 13.30

     8.45 - 13.45

     8.00 - 12.00

      

      

      

     Do obowiązków pedagoga szkolnego należą:

      

     Sprawy ogólno- wychowawcze

     • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
     • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego.
     • Kontakt z rodzicami celem udzielenia porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
     • Kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków o badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
     • Współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły.

      

     Profilaktyka wychowawcza

     • Poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego.
     • Stosowanie metod i środków zaradczych, zapobiegających procesom demoralizacji i niedostosowania społecznego.
     • Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
     • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności.
     • Współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

      

     Indywidualna opieka psychologiczno - pedagogiczna

     • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
     • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
     • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
     • Przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży.

      

     Pomoc materialna

     • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególne trudności materialne.
     • Organizowanie dożywania uczniom z rodzin najuboższych.

      

     Dokumentacja

     • Prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami.
     • Opracowywanie rocznych planów pracy uwzględniających konkretne potrzeby opiekuńczo - wychowawcze szkoły i środowiska.

      Uprawnienia

     • Składanie okresowych informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych i potrzeb opiekuńczych występujących wśród uczniów szkoły.
     • Współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły i organizacjami współpracującymi ze szkołą w celu realizacji swoich zadań.
     • Wnioskowanie i kierowanie uczniów na badania pedagogiczno - psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i inne formy pomocy dzieciom
      z trudnościami lub defektami.

      

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia