Wola Radziszowska

Harmonogram Porady

 

mgr Agata Kopacz
Pedagog

Terapeuta pedagogiczny
 

zaprasza na porady i konsultacje

Dyżur dla Rodziców
(w gabinecie w szkole)

Dzień tygodnia

Czas pracy

w godzinach

od - do

Uwagi

 

 

 

środa

 

 

 15:30 - 16:30

Dyżur dla Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu:

12 275-42-32

 

Do obowiązków pedagoga szkolnego należą:

 

Sprawy ogólno - wychowawcze

 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 • Dbanie o realizację obowiązku szkolnego.
 • Kontakt z rodzicami celem udzielenia porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
 • Kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków o badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • Współudział w opracowywaniu planu pracy szkoły.

 

Profilaktyka wychowawcza

 • Poznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego.
 • Stosowanie metod i środków zaradczych, zapobiegających procesom demoralizacji i niedostosowania społecznego.
 • Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności.
 • Współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 

Indywidualna opieka psychologiczno - pedagogiczna

 • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych.
 • Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 • Przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 

Pomoc materialna

 • Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególne trudności materialne.
 • Organizowanie dożywania uczniom z rodzin najuboższych.

 

Dokumentacja

 • Prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowywanie rocznych planów pracy uwzględniających konkretne potrzeby opiekuńczo - wychowawcze szkoły i środowiska.

 Uprawnienia

 • Składanie okresowych informacji radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych i potrzeb opiekuńczych występujących wśród uczniów szkoły.
 • Współdziałanie ze wszystkimi organami szkoły i organizacjami współpracującymi ze szkołą w celu realizacji swoich zadań.
 • Wnioskowanie i kierowanie uczniów na badania pedagogiczno - psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i inne formy pomocy dzieciom
  z trudnościami lub defektami.

 

Piątek 10.04.2020

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 1341761