Wola Radziszowska

Innowacje Nowatorstwo

 

 

Innowacje

Rok szkolny 2019/2020

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

Tytuł:„Biology and maths around us ”

 – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii
i matematyki

 

                                                                                                                                            

Autorzy innowacji:

Agnieszka Bentkowska, Małgorzata Polak

 

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej

Autor: Agnieszka Bentkowska, Małgorzata Polak

Temat: : „Biology and maths around us ”

 – elementy języka angielskiego na lekcjach biologii i matematyki

Przedmiot: biologia, matematyka

Rodzaj innowacji: metodyczna

Data wprowadzenia: październik 2019 r.

 

 

 

Opis innowacji:

 1. Wstęp

W dzisiejszych czasach język angielski jest wszechobecny, jego znajomość jest konieczna do sprawnego poruszania się po wielorakich źródłach informacji o świecie. Celowe więc wydaje się zachęcanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go.

Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia biologiczne i matematyczne.

 

II. Cele innowacji

Cel główny:

- rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie jego przydatności w różnych dziedzinach – tutaj na przykładzie lekcji biologii i matematyki.

Cele szczegółowe:

 - rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,

- wspomaganie wszechstronne rozwoju ucznia,

- wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole oraz dokonywania samooceny,

- poszerzanie kompetencji językowych oraz słownictwa,

- utrwalanie treści zawartych w podstawie programowej,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

- wzrost motywacji nauczyciela stosującego innowację do poszerzania swoich kompetencji zarówno metodycznych jak i językowych.

 

III. Metody i formy

Metody i formy pracy stosowane przy realizacji innowacji mają w jak największym stopniu wyposażyć uczniów w wiedzę biologiczną i matematyczną, pomóc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu w miarę możliwości dziecka. Stwarzanie podczas zajęć sytuacji, warunków, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań w poznawaniu biologii i matematyki z elementami języka angielskiego.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, w parach

 

IV. Przewidywane osiągnięcia

Dla ucznia:

•          rozwój językowy;

•          rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy z różnych źródeł;

•          rozwijanie zainteresowań i pasji;

•          podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego;

•          rozwój umiejętności współpracy w grupie;

•          wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka                     obcego.

Dla szkoły:

•          wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły;

•          uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych;

•          budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców,                     jako placówki dbającej o rozwój językowy swoich wychowanków;

•          podniesienie jakości pracy.

 

V. Tematyka zajęć

Innowacja skierowana jest do uczniów klas V i VI.

Tematyka przygotowanych zajęć została opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Innowacja zgodna z programem nauczania dla klasy V i VI szkoły podstawowej.

Tematyka zajęć ma charakter otwarty, a nauczyciel może planować, udoskonalać i modyfikować je w zależności od potrzeb, zainteresowania i możliwości swoich uczniów.

Przewidziano realizację ok. 10 bloków tematycznych.

 

VI. Ewaluacja

Po zakończonych zajęciach zostanie przeprowadzona ewaluacja podsumowująca w celu zdiagnozowania poziomu efektywności zajęć oraz zaangażowania i zainteresowania uczniów innowacją. Będzie ona stanowiła informację zwrotną dla prowadzącego na temat celowości przeprowadzania innowacji i pozwoli na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Narzędziami służącymi do ewaluacji będzie ankieta skierowana do uczniów oraz ankieta skierowana do rodziców.

 

 

Piątek 10.04.2020

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 1341643