Wola Radziszowska

 

Koncepcja rozwoju

 

Głównym celem Przedszkola w Woli Radziszowskiej jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka.

Najważniejsze założenia to:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb
  i możliwość,
 • wyrównywanie szans rozwojowych pomiędzy dziećmi z różnych rodzin (środowisk),
 • kreowanie postawy aktywnej, twórczej,
 • wspieranie działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności,
 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • pomaganie dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,
 • wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.

 

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność,

nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego u umysł tak,
by samo widzieć chciało”
.

Janusz Korczak

WIZJA PRZEDSZKOLA

Dziecko radosnym twórcą.

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka,
z uwzględnieniem jego aktywności poznawczej, ruchowej, muzycznej, werbalnej, plastycznej i teatralnej. Rozwijanie postaw twórczych przedszkolaków poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, umożliwianie kontaktu ze sztuką, pomoc w rozwijaniu takich cech, jak: śmiałość, otwartość, kreatywność, wiara we własne możliwości, wrażliwość, tolerancję i koleżeństwo – jest naszym najważniejszym priorytetem. Przedszkole jest otwarte na potrzeby
i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność
i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego uzdolnień, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie ze sobą
i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny, dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się w nim czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia
w dobrze wyposażonym, bezpiecznym otoczeniu. Nasza placówka zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
w Woli Radziszowskiej

Nasz absolwent:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • jest aktywny i samodzielny, twórczy i otwarty,
 • jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, norm współżycia społecznego
  i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „JA”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach
  i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

Do działań Przedszkola odpowiadającym potrzebom środowiska lokalnego należą:

 1. Dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki
  w szkole przez:

- badanie losów absolwentów - rozmowy
z nauczycielami kl. I, analiza oceny dojrzałości szkolnej

- spotkania integracyjne dzieci w szkole z udziałem przedszkolaków i uczniów oraz lekcje otwarte
w szkole dla przedszkolaków,

- wspólne imprezy – występy w szkole
i w przedszkolu,

- zapoznanie rodziców z wynikami gotowości szkolnej (informacje pisemne).

2. Propagowanie w środowisku lokalnym postaw proekologicznych:

 • Nauka o segregacji śmieci w przedszkolu przez dzieci (mogą skorzystać ze śmietników segregacyjnych na odpady - szkło, plastyk, papier).
 • Udział w sprzątaniu świata.
 1.  Dbałość o bezpieczeństwo w domu, na ulicy
  i w przedszkolu:
 • Spotkania z policją "Bezpieczny przedszkolak" - uświadomienie dzieciom noszenia odblasków (przedszkolaki spacerują w kamizelkach odblaskowych,
 • Umiejętne zachowania w sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu i bezpieczeństwu – poprzez udział dzieci w warsztatach "Pierwsza pomoc przedmedyczna", spotkania edukacyjne
  z Funkcjonariuszem Straży Miejskiej, strażakiem, pielęgniarką).
 1. Udział dzieci w różnych zajęciach rozwijających m.in.:
 • muzycznych, proponowanych w takich formach jak: rytmika, zabawa andrzejkowa, bal karnawałowy, bal na powitanie wiosny,
 • ruchowych – zabawy na świeżym powietrzu,
  na placu zabaw, zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
 • teatralnych - wystawienie jasełek dla mieszkańców wsi, koncert kolęd i pastorałek dla mieszkańców Woli Radziszowskiej, przygotowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Mamy
  i Taty”.

      

 

 

Piątek 10.04.2020

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
  Wola Radziszowska 500
  32 - 053 Wola Radziszowska
  e-mail: sekretariat@wr.edu.pl
 • Szkoła Podstawowa: 12 275-42-32
  Przedszkole: 12 256-37-68
liczba odwiedzin: 1341801