• Deklaracja dostępności cyfrowej strony

    • Wstęp deklaracji

     Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony https://zpo-wr500.edupage.org zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: https://zpo-wr500.edupage.org/

     Dane teleadresowe jednostki:

     Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

     ul. Szkolna 10

     32-053 Wola Radziszowska

     tel.: 12 2754232

     e-mail: sekretariat@wr.edu.pl

     Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-27

     Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

      
     Ułatwienia na stronie zpo-wr500.edupage.org

     Strona posiada ułatwienie w postaci mapy strony.

     Data sporządzenia deklaracji

     Deklarację sporządzono dnia 2021-03-28 na podstawie analizy danych.

     Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zuzanna Błaszczak 
     e-mail: 
     zuzanna.blaszczak@wr.edu.pl 
     Telefon: 12 2754232

     Procedura wnioskowo-skargowa

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych
     w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: 
     www.rpo.gov.pl

     Dostępność architektoniczna

     Placówka jest częściowo dostępna architektonicznie.