• Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

     • Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs odbył się w czterech grupach wiekowych. Dla każdej z tych grup został przygotowany inny zestaw łamigłówek. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce, ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów.

      W konkursie wzięło udział 24 uczniów. Igor Kurański oraz Milena Drobnica uzyskali najwyższe wyniki w swoich kategoriach wiekowych i otrzymali dyplomy  z nadanymi symbolicznymi tytułami  Eksperta Logicznego Myślenia.

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom.

      Dziękuję opiekunom klas młodszych za pomoc w przygotowaniu do konkursu: p. Sylwia Kawa-Pająk, p. Barbara Sieprawska.

      Agnieszka Bentkowska

     • Kangur Matematyczny

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez "Kangura" jest umiejętność myślenia logicznego, a nie czysta wiedza i znajomość wzorów. Kangur jest najpopularniejszym szkolnym konkursem matematycznym. Celem Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl 

      W konkursie wzięło udział 56 uczniów z naszej szkoły. Dziewięcioro z nich otrzymało nagrodę:

       

      KATEGORIA WIEKOWA ŻACZEK

      Hubert DrobnicA - klasa 2a  - wynik bardzo dobry

      Sandra Szczyrbak - klasa 2b - wyróżnienie

       

      KATEGORIA WIEKOWA BENIAMIN

      Brajan Goryl - klasa 5a - wyróżnienie

      Mateusz Wróblewski - klasa 5a - wyróżnienie

      Mateusz Pietraszek - klasa 5a  - wyróżnienie

      Piotr Tabuła - klasa 5b - wyróżnienie

      Bartłomiej Miś - 5b - wyróżnienie

      Natalia Łopata - klasa 6 - wyróżnienie

       

      KATEGORIA WIEKOWA KADET

      Natalie ŚliwA - klasa 8 - wyróżnienie

       

      Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie,  gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach.

                                                                                            Agnieszka Bentkowska

     • Sukces naszych uczniów konkursie językowo-czytelniczym "O czym szumią wierzby"

     • Czworo uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w konkursie językowo-czytelniczym "O czym szumią wierzby" organizowanym przez Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie. Uczniowie musieli wykazać się znajomością powieści Kenneth Grahame oraz biografią autora. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie rozwiązanie quizów w języku angielskim. Zmagania odbywały się w dwóch kategoriach: klasy 4-6 oraz 7-8. W pierwszej grupie wiekowej Filip Ziaja z klasy 6b otrzymał wyróżnienie, natomiast w starszej grupie wiekowej uczennica klasy 8 Natalie Śliwa wywalczyła II miejsce.

                                                                      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                      Małgorzata Kozak

     • Organizacja pracy przedszkoli w wakacje

     • Przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których Gmina Skawina jest organem prowadzącym funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (..)                                             

      (..) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649 ze zm.). Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dyrektor przedszkola w miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice/prawni opiekunowie nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych w normalnym trybie, to w sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. W przypadku dalszego funkcjonowania reżimu sanitarnego, który obowiązuje w chwili obecnej w związku z epidemią koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo dzieci ograniczona zostanie liczba dzieci jakie będą mogły zostać przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. W takim przypadku obowiązywały będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców/prawnych opiekunów swoich wychowanków do dnia 19 czerwca 2020 r. zgłoszenia w sprawie zapewnienia opiekiw miesiącach wakacyjnych. W związku z powyższym rodzice/prawni opiekunowie:

      • Dokonują zgłoszenia dziecka w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym.
      • Określają dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur.
      • Przedstawiają oświadczenie, że pracują w okresie dyżuru wakacyjnego przedszkola, nie świadczą w tym czasie pracy zdalnej i nie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

      Harmonogram pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych w roku szkolnym 2019/2020:

      Termin: 1 – 31 lipca 2020r.  
      Przedszkole nr 2 w Skawinie

      Termin: 27 lipiec – 21 sierpnia 2020 r.
      Przedszkole nr 1 w Skawinie, Przedszkole w ZPO w Borku Szlacheckim oddziały na ul. Hallerów 2a w Skawinie (także dla dzieci z przedszkola w Polance Hallera)

      Termin: 3 – 28 sierpnia 2020r.
      Przedszkole nr 3 w Skawinie
      Przedszkole nr 5 w Skawinie
      Przedszkole nr 6 w Skawinie
      Przedszkole w Radziszowie
      Przedszkole w Wielkich Drogach (także dla dzieci z oddziałów w Facimiechu)
      Przedszkole w ZPO w Kopance
      Przedszkole w ZPO w Woli Radziszowskiej

      Oświadczenia do pobrania:

      OSWIADCZENIA_RODZICA.docx

     • Stypendium Burmistrza MiG Skawina

     • W kwietniu 2020r. Maria Jezioro, uczennica klasy VIII otrzymała stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skawina za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020, które są odzwierciedleniem uzdolnień i wytężonej pracy. Stypendium jest dodatkową zachętą do podejmowania coraz trudniejszych  wyzwań i osiągania kolejnych sukcesów. W liście gratulacyjnym skierowanym do Marysi Jezioro Burmistrz Miasta i Gminy Skawina pisze: „Odnoszone sukcesy są dla Ciebie powodem do satysfakcji oraz inspiracją dla innych młodych ludzi, a rozwijanie umiejętności i inwestowanie w wiedzę przepustką do spełniania marzeń".

                                           Bardzo cieszymy się z wyróżnienia Marysi i życzymy Jej dalszych sukcesów,
                                                                        
      a Rodzicom zadowolenia z osiągnięć córki.

                                                                        

                                                                                         Gratulujemy

                                                                         Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

     • Egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca br.

     • Najważniejsze kwestie

      Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

      • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
      • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
      • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
      • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
      • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
      • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

      Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

      Wytyczne obowiązkowe

      Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

      • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
      • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
      • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
      • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
      • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

      Szczegółowe instrukcje

      W wytycznych znalazły się również m.in. szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania:

      • egzaminu z udziałem nauczyciela wspomagającego;
      • egzaminu w miejscu innym niż szkoła, w tym w domu zdającego – w przypadku uczniów, którzy korzystają z takiego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu;

      oraz wiele innych wskazań dotyczących rekomendowanego sposobu postępowania w sytuacjach szczególnych, np. zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

      Dodatkowe informacje

      Wprowadzenie rozwiązań opisanych w wytycznych będzie pociągało za sobą konieczność wprowadzenia zmian administracyjnych, technicznych np. w systemach informatycznych służących do zorganizowania egzaminów oraz przyjęcia w 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z przeprowadzaniem egzaminów. Najważniejsze z tych zmian zostały wskazane w dokumencie w specjalnych polach.

      Dodatkowo w wytycznych specjalnym symbolem oznaczono informacje, które zaleca się przekazać zdającym na kilka dni przed egzaminem, np. na stronie internetowej szkoły oraz informacje, które powinny zostać ponownie przekazane zdającym w dniu egzaminu.

      Oprócz dokumentu przygotowaliśmy również plakat z najważniejszymi informacjami dla zdających, który dyrektor szkoły będzie mógł opublikować na stronie internetowej szkoły lub wydrukować i umieścić w widocznym miejscu.

     • Jak ogarnąć ten kosmos?

     •  

      Szanowi Państwo Rodzice

      Zachęcam do zapoznania się z poradnikiem  „Jak ogarnąć ten kosmos?” stworzonym przez fundację Uniwersytet Dzieci.

      „Jak zachęcić dziecko do uczenia się? Jak podnieść koncentrację dziecka?
      Jak prawidłowo wspierać samodzielną pracę dziecka? Metodą Pytań i Doświadczeń!

      Przedstawiamy przewodnik po Galaktyce uczenia się, który pomoże Ci w nauczaniu domowym. Galaktykę tworzą:

      • Planeta uczenia się. Na tej planecie poznasz naszą autorską Metodę Pytań i Doświadczeń, dzięki której zachęcisz swoje dziecko do nauki.
      • Planeta ciekawości i motywacji. Tutaj poznasz znaczenie ciekawości w uczeniu się oraz znajdziesz kilka wskazówek, jak motywować dziecko do nauki. Kosmiczny planner pomoże Tobie i Twojemu dziecku usystematyzować rytm dnia.
      • Planeta samodzielności i księżyc błądzenia. Dzięki temu przewodnikowi dowiesz się, jak wspierać samodzielną pracę dziecka, a księżyc błądzenia uświadomi Ci jak ważna jest umiejętność popełniania błędów w procesie uczenia się.
      • Gwiazdozbiór koncentracji. Znajdziesz tu ćwiczenia, które wzmocnią u Twojego dziecka umiejętność skupiania uwagi.
      • Gwiazdozbiór odpowiedzi to odnośnik do rzetelnych źródeł wiedzy, podzielonych ze względu na etap edukacji i tematykę. Możesz wybrać te, które najbardziej interesują Twoje dziecko”.

      Katarzyna Mentel

      Psycholog ZPO Wola Radziszowska


     • Dzień Dziecka w klasie 2a

     • 1-go czerwca z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka klasa 2a, w czasie zajęć zdalnych, rozmawiała o Konwencji Praw Dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci, które nienależnie od koloru skóry, rasy, czy pochodzenia im przysługują.

      Dzięki tym zajęciom uczniowie stali się bardziej świadomymi obywatelami. Chętnie dzieli się między sobą wiedzą na temat swoich praw oraz sposobów korzystania z nich. Podczas tych zajęć uczniowie również nabywali kompetencje świadomego podejmowania decyzji oraz rozwijali swoją umiejętność krytycznego myślenia. Była to również ciekawa lekcja tolerancji. Mamy nadzieję, iż te zajęcia będą miały ogromne przełożenie na ich system wartości oraz postawy w przyszłości.

      Na zakończenie zajęć każdy uczeń przygotował plakat dotyczący praw dziecka i przedstawił te prawa, które są najbliższe jego serduszku. Zachęcamy do obejrzenia galerii.

      Wychowawca klasy: Sylwia Kawa-Pająk

     • Z okazji Dnia Dziecka składamy naszym drogim Przedszkolakom i Uczniom najserdeczniejsze życzenia

     •                                                                                        

      Niech smutek zniknie w górskim potoku,
                                                                                                
      by radość kwitła jak róża co roku.
                                                                                                 By na Waszej twarzy promyczek słońca,
                                                                                                 nigdy nie zniknął i trwał bez końca.

       

      Kochane Dzieci

      Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam wszystkiego najlepszego: zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, sukcesów w szkole, rozwoju pasji, talentów i zainteresowań.

      Niech uśmiech promienieje na Waszych buziach, życie płynie w szczęściu, a codzienność zaskakuje kolorowymi niespodziankami napełniającymi optymizmem i radością.

       Wielu cudownych przygód wśród przyjaciół i kochającej rodziny. Niech dorośli pomagają Wam w realizacji marzeń i pragnień, a także wskazują drogę ku właściwemu rozwojowi.

      Przedszkolakom co dzień nowych przygód, energii do zabawy, pięknych bajek nie tylko na dobranoc.

      Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było cudowne, aby nigdy nie opuściła Was odwaga i pomysły na odkrywanie świata.

       

                                                                                                Radosnego dorastania
                                                                                    Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
                                                                                      Zespołu Placówek Oświatowych
                                                                                              w Woli Radziszowskiej

       

     • Zebranie z Rodzicami w dniu 4. czerwca 2020 roku

     •  

      Szanowni Państwo Rodzice,

       

      serdecznie zapraszam na spotkanie z Wychowawcami klas i Nauczycielami,

      w dniu 4 czerwca 2020 roku (czwartek)

      o godzinie 17:30. 


      Aby wirtualnie  spotkać się z Wychowawcą i Nauczycielami proszę zalogować się na konto swojego dziecka w MS Teams. Państwo Wychowawcy podadzą szczegóły miejsca spotkania. 

      Podczas spotkania zostaną powtórnie omówione najważniejsze terminy i procedury związane z klasyfikacją roczną i końcową, a także inne ważne sprawy (m.in. zwrot książek, podręczników, zakończenie roku).

      Wszyscy Nauczyciele będą dostępni w tym dniu w godzinach od 17:30 do 19:00 w MS Teams w czacie prywatnym.

      Z wyrazami wdzięczności za bardzo dobrą współpracę oraz pozdrowieniami,

                                                                                                      Halina Twardosz

     • Laurka dla Jana Pawła II

     • Dnia 18 maja 2020 roku, obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji, w naszym przedszkolu została ogłoszona akcja „Laurka dla Jan Pawła II”, której celem było uczczenie pamięci tego wielkiego: księdza, filozofa, duszpasterza, a w końcu papieża. Pamiętajmy, że nasze dzieci, w przeciwieństwie do nas, nie znają historii życia Karola Wojtyły. Zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu, stało się okazją do bliższego poznania biografii Świętego. Był to szczególny czas na rozmowy, opowiadanie historii o małym Lolku,  oglądanie zdjęć, filmików, bajek itp. Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców, dzieci chętnie wykonały piękne prace, które w finale akcji posłużyły do stworzenia prezentacji multimedialnej, poświęconej jednemu z największych Polaków. Oby pamięć, o tym Wielkim Człowieku ciągle trwała, a jego nauczanie służyło kolejnym pokoleniom. 

     • Od 25 maja uczniowie z klas 1-3 mogą wrócić do szkoły - wytyczne GIS, MZ i MEN.

     • Organizacja zajęć w szkole podstawowej:

      Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
      • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
      • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
      • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.
       * Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
      • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
      • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
      • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
      • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
      • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
      • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
      • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
      • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
      • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
      • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
      • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
      • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
      • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
      • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
      • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
      • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
      • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
      • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
      • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
      • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
      • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
      • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami ucznia.
      • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
      • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

      Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

      • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
      • Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
      • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
      • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie   ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
      • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
      • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
      • -Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
      • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
      • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

      Gastronomia

      • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
      • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
      • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
      • Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
      • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy takich placówek opieki, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń  i porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków.
      • Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

      Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

      • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
      • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
      • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

      * Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać m. in. następujące założenia:

      1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
      2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
      3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
      4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
      5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
      6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.

      * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

      • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

       

      [1] Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).

     • ZARZĄDZENIE DYREKTORA

     • Wola Radziszowska, 15 maja 2020 roku

      ZARZĄDZENIE NR 18/2019/20

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

      z dnia 15 maja 2020 roku

      w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu

      w Woli Radziszowskiej

      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
      z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Samorządowym Przedszkolu w Woli Radziszowskiej w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Samorządowego Przedszkola w Woli Radziszowskiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych
      w Woli Radziszowskiej oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

             Halina Twardosz

      Dyrektor ZPO w Woli Radziszowskiej

     • List do Rodziców Przedszkolaków

     • Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie,

      Czas pandemii koronawirusa  i ograniczenia z nim związane, wpłynęły bezpośrednio na nasze codzienne funkcjonowanie. Czas izolacji i ograniczenia kontaktów społecznych, jest okresem trudnym dla nas wszystkich. Z uwagą obserwujemy doniesienia z całego świata, szczególnie zaś te, z najbliższego nam otoczenia. Polski Rząd próbuje wspierać obywateli
      i pomagać im, w dostosowaniu się do nowych warunków, jednocześnie wymagając od nas współpracy  i podjęcia współodpowiedzialności, za  zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania w poszczególnych przestrzeniach życiowych.

      By wspomóc osoby, które nie mogą pogodzić obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi, Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło otwarcie Placówek Oświatowych.
      W najbliższym czasie, nasze przedszkole również planuje wznowić działalności opiekuńczą.

      Uprzejmie Państwa informujemy, że przewidywany termin otwarcia przedszkola
      w Woli Radziszowskiej, zaplanowany jest na dzień 25 maja 2020 roku.

      Zgoda Ministerstwa Edukacji na wznowienie działalności przedszkoli, została wydana,
      w oparciu o konsultacje z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. Organizacja pracy Placówek Oświatowych, w tym specyficznym czasie, musi być zgodna
      z wydanymi wytycznymi i zaleceniami,  w celu maksymalnego zabezpieczenia dzieci
      i pracowników przed zakażeniem  wirusem SARS-CoV-2.

      W ostatnim czasie dołożyliśmy wielu starań, by zadbać o stworzenie bezpiecznych warunków funkcjonowania przedszkola. Działania te nadal trwają. Uprzejmie informujemy, że na czas pandemii koronawirusa, opracowane zostały dodatkowe procedury bezpieczeństwa i higieny, które regulują pracę Przedszkola, w tym niepewnym czasie. Przygotowane materiały, zostaną udostępnione Państwu drogą elektroniczną oraz zamieszczone na szkolnym dysku google,
      w folderze „Przedszkole”. Bardzo Państwa prosimy, o dokładne zapoznanie się z przesłanymi dokumentami. Są one obszerne i szczegółowe. Opisują wymagane sposoby działania Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i Rodziców/Opiekunów. Zawarte w nich zalecenia dotyczące organizacji pracy Placówki, są podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i są obligatoryjne.

      Drodzy Państwo Rodzice/Opiekunowie dzieci, uprzejmie informujemy, że na czas ogólnoświatowego zmagania się z koronawirusem i chorobą COVID-19, stosując się do wytycznych MEN, MZ i GIS, do naszego przedszkola będzie mogło uczęszczać maksymalnie 25 dzieci. W związku, z ograniczoną liczbą miejsc, będzie obowiązywała zasada pierwszeństwa w dostępie do opieki przedszkolnej. W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19, następnie dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów, potem dzieci rodziców/opiekunów, muszących podjąć zatrudnienie ze względu na warunki ekonomiczne, połączone z powrotem do nauki w szkole rodzeństwa dziecka. Dzieci będą kwalifikowane do opieki w systemie cotygodniowym. Oznacza to, że będziecie Państwo zobowiązani do wnioskowania o opiekę, w każdym tygodniu poprzedzającym okres, w którym chcecie skorzystać z usług przedszkola. Rozumiemy, że rozwiązanie takie może okazać się pewnym utrudnieniem, jednak jest konieczne, by zapewnić wszystkim zainteresowanym, równy dostęp do opieki przedszkolnej dla swoich dzieci. Oznacza to, że dzieci zakwalifikowane na dany tydzień, niekoniecznie zostaną zakwalifikowane na kolejny (sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, kiedy pojawią się nowe wnioski rodziców, którzy nie korzystali uprzednio z usług przedszkola, a wykażą, że mają pierwszeństwo do zapewnienia opieki ich dzieciom). O wszystkich zmianach dotyczących kwalifikacji dzieci, będziecie Państwo na bieżąco informowani, oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem.

      Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie, jeżeli musicie skorzystać z pomocy Placówki,
      w zapewnieniu opieki swoim dzieciom, pamiętajcie, że wiąże się to ze wzrostem ryzyka zakażenia koronawirusem, z uwagi na zwiększenie zakresu kontaktów społecznych. Dlatego przed oddaniem dziecka pod opiekę Przedszkola, prosimy o rozważenie możliwych konsekwencji, wynikających z podjętych kontaktów zarówno dla dzieci, jak  i dla Państwa.

      Zwracamy się z prośbą do Rodziców/Opiekunów, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom
      i zdecydują się na korzystanie z opieki zorganizowanej przez przedszkole, o przedłożenie
      w sekretariacie Szkoły, wszystkich wymaganych dokumentów (oświadczeń, zaświadczeń),
      w tygodniu poprzedzającym tydzień, na który chcecie Państwo zawnioskować o opiekę nad dzieckiem. Do przedszkola, będą mogły uczęszczać tylko i wyłącznie dzieci zakwalifikowane do opieki, tzn. te, których rodzice spełnią wymagane, podane w procedurach warunki
      i z wyprzedzeniem dostarczą wszystkie dokumenty. Z uwagi na zmienioną organizację pracy
      i ograniczoną liczbę miejsc, pozostałe dzieci nie będą mogły korzystać z opieki przedszkolnej.

                  Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie, bardzo prosimy, by do najbliższego poniedziałku (18 maja), zapoznali się Państwo z nowymi procedurami bezpieczeństwa i higieny oraz zmianami w organizacji przedszkola i udzielili informacji zwrotnej, do nauczycieli wychowawców grup przedszkolnych, na temat, czy będziecie Państwo wnioskować
      o zapewnienie opieki Waszym dzieciom, na okres od 25 – 29 maja 2020r. W następnej kolejności prosimy składać wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły. Rodzice/Opiekunowie, którzy złożą wnioski wraz z dokumentacją, zostaną w przyszły czwartek poinformowani o decyzji Dyrektora, odnośnie wyniku, przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do opieki przedszkolnej.

      Drodzy Rodzice/Opiekunowie dzieci, które zostaną zakwalifikowane. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie dzieci do zmienionych warunków przedszkolnych, które zastaną po powrocie do Placówki. Prosimy porozmawiać z dziećmi, o nowych zasadach funkcjonowania przedszkola. Dzieci będą przebywały w salach, w małolicznych grupach (może się zdarzyć, że grupy będą łączone). Z sal zostały usunięte zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować lub uprać. Opiekunowie i personel przedszkola, będą zaopatrzeni
      w środki ochrony osobistej, takie jak np. przyłbice i rękawiczki jednorazowe. Codziennie przed przyjęciem do przedszkola, dzieciom będzie mierzona temperatura. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, będzie ono oczekiwało na odbiór przez rodzica/opiekuna,
      w pomieszczeniu izolacyjnym, oczywiście pod opieką osoby dorosłej. Nie będą organizowane wyjścia na spacery poza teren przedszkola. Posiłki będą spożywane, w wyznaczonym do tego miejscu.

      Szanowni Państwo. Wszystkie procedury mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników. Uprzejmie prosimy, jeśli to możliwe o ograniczenie liczby osób przyprowadzających i odbierających dziecko z przedszkola. Prosimy o stosowanie się do zaleceń, zwłaszcza opisujących zasady zgłaszania, przekazywania i odbioru dziecka
      jak i procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem, lub zachorowania na COVID-19 u dziecka.

       

                                                                 Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola

  • Kontakty

   • Zespół Placówek Oświatowych
   • Szkoła Podstawowa
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Szkolna 10;
    32-053 Wola Radziszowska
    ------------------------------------------------------------------
    Adres przedszkola:
    Samorządowe Przedszkole
    im. Marii Konopnickiej
    ul. Św. Jana Pawła II nr 6;
    32-053 Wola Radziszowska
   • (+12) 275-42-32 Szkoła Podstawowa
    -------------------------------------------------------------------
    (+12) 256-37-68 Przedszkole
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
   • sekretariat@wr.edu.pl
 • Librus Synergia